ИСДП стартира проект „Ресурсен център по приемна грижа" с подкрепата и партньорството на УНИЦЕФ

ИСДП стартира проект „Ресурсен център по приемна грижа

Приоритет на националната политика за закрила на детето е осигуряването на алтернативни услуги, даващи възможност на децата да израстнат в семейна среда, когато техните родители нямат възможност да поемат грижата за тях.

В тази посока са и усилията за развиване на услугата приемна грижа в България.

Увеличаването на броя на приемните семейства в страната поставя въпроса как се гарантира качеството на услугата. Добрата подготовка на специалистите от различни нива и структури е необходима предпоставка за повишаване на качеството на приемната грижа.

ИСДП стартира проект „Ресурсен център по приемна грижа" с подкрепата и партньорството на УНИЦЕФ. Проектът ще се реализира в периода май 2010 – декември 2011 година.

Изграждането на ресурсен център ще позволи:

- Проучване и систематизиране на наличния методически ресурс в страната

- Предоставяне на набор от услуги за информация и методическа подкрепа, обучение и супервизия на цялата територия на страната, ползвайки тези ресурси

- Осигуряване на информация за анализ и монитроинг на процесите в тази област.

В рамките на проекта ще бъдат проведени 5 обучителни курса, чиято цел е да подготвят професионалисти, които ще обучават кандидати за приемни родители. Обучителната програма, по която ще бъдат обучавани е разработена след експертен анализ на действащи програми по отношение съдържанието на обучението, методиката на преподаване, организация и предлагане. Основава се на компетенциите, необходими за извършване на дейностите на приемния родител. В разработването й участват експерти от ИСДП, екип на МСС и с подкрепата на водещи експерти в областта на реформата в детското благосъстояние в България. Програмата е създадена по проект „Развитие на приемната грижа в България", финансиран от УНИЦЕФ.

Първото обучение на професионалисти – обучители на кандидати за приемни родители, се проведе в периода 17 – 28 май в хотел Родопски дом, град Чепеларе. В обучението участваха част от екипите от Областните центрове по приемна грижа в страната – София, Перник, Смолян, Шумен, Габрово, Велико Търново и представители на Сдружение ,,Самаряни".

Социални работници и психолози успяха да приложат интерактивни методи на обучение под методическото ръковоство на специалисти в областта на детското развитие, грижата за деца с увреждания, подготовката и подкрепата на приемни родители при напасването, опознаването, настаняването и ежедневната грижа за приемните деца.

Второ обучение по програмата ще се проведе в периода 14 – 16 юни и 28 – 1 юли във Велико Търново. В обучението ще се включат както социални работници и психолози от Областните центрове по приемна грижа, така и специалисти от ОЗД и неправителствени организации.

Ресурсният център приема заявки за обучение на обучители на кандидати за приемни родители от доставчици на услугата на територията на цялата страна.