ИСДП стартира проект "Отново родители"

ИСДП стартира проект

От месец август 2011г. ИСДП започна изпълнението на проект „Отново родители”, финансиран от Министерството на правосъдието по реда на Закона за защита срещу домашното насилие. Проектът ще се изпълнява до края на месец ноември 2011 г.

 

Целта на проекта е да се разработи и апробира специализирана програма за индивидуална и групова работа с родители, извършили насилие над децата си. Предоставянето на специализирани програми почти изцяло липсва в България въпреки че в Закона за защита срещу домашното насилие е предвидено налагането на такава мярка от съда. Именно поради това значимостта на реализираният от ИСДП проект „Отново родители” и очакванията към него са изключително високи. Проектът предвижда провеждането на сензитивиращо обучение за полицаи, социални работници и съдии по проблема насилие над деца. Предвижда се и разработване на механизъм за взаимодействие между полицията, отделите „Закрила на детето” и Съда за насочване на родителите, извършили насилие над деца към специализирани програми. По проекта ще бъдат подготвени и водещи от управляваните от ИСДП Център за обществена подкрепа – София и Комплекси за социални услуги за деца и семейства в Шумен и Пазарджик, които ще продължат да работят по специализираната програма и след приключване на проекта.