ИСДП спечели финансиране от фондация ОАК

ИСДП спечели финансиране от фондация ОАК

ИСДП спечели финансиране от фондация ОАК за осъществяване на 3 годишен проект за усъвършенстване на закрилата на детето при вземането на показания в досъдебното и съдебно производство от деца жертва на насилие или свидетел на престъпление.

Проектът предвижда разработването в София, Шумен и Пазарджик на пилотни практики за изслушване на деца гарантиращи защита на най-добрия интерес на детето. Проектът предвижда информационна кампания, представяне на европейски добри практики по отношение на изслушването на деца, и обучение на специалисти от правораздавателните органи за работа с деца.