ИСДП и Фондация "РЦСДП" - Пазарджик ще управляват Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Велинград

ИСДП и Фондация

 

Фондация „Регионален център за социални дейности и практики" – Пазарджик, в партньорство със Сдружение „ИСДП", спечелиха конкурс за избор на външен доставчик на услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства във Община Велинград.

 

През 2006 г. на основание Заповед на Председателя на ДАЗД, 6 членна комисия е извършила оценка на Дома. Въз основа на констатациите на Комисията по отношение качеството на грижа, са направени препоръки за реформиране на институцията.

Със създаването на Комплекса, Община Велинград цели да се подобри качеството на живот на настанените в Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), както и на децата в риск или други поведенчески проблеми от Община Велинград, чрез развитие на алтернативни услуги за деца.