Информационна кампания „Насилието оставя следи за цял живот”

Информационна кампания „Насилието оставя следи за цял живот”

                                

Практиката в работата на държавните и неправителствените структури, свързани с гарантиране на правата на детето, през последните години категорично сочи, че едни от най-често срещаните рискови ситуации за децата, са свързани с насилие в семейството.

Според данните, предоставени от МКБППМН към община Видин и някои от дирекциите „Социално подпомагане” в област Видин,  през 2011 г. 105 деца в гр. Видин са регистрирани като извършители на противообществени прояви. Подадените сигнали за насилие над дете в дирекциите „Социално подпомагане”  Видин, Белоградчик и Димово са общо 25 през 2011 г, а през първата половина на 2012 г. -  общо 20. През 2012 година специалистите в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Видин са работили по 23 случая на насилие над деца. Тези цифри по-скоро говорят за наличие на сериозен проблем в сигнализирането, регистрирането и работата по случаи на насилие в града, което очертава необходимост от повишване на чувствителността на населението, но и на институциите, работещи с деца и тяхното взаимодействие с полиция, съд, прокуратура.

 

Едновременно с това ние от Институт по социални дейности и практики /ИСДП/ вече повече от пет години категорично поставяме необходимостта от сериозно подобряване на практиката на участие на деца в правни процедури и системно, и последователно развиваме дейности в тази посока. До момента ИСДП с подкрепата на Фондация ОУК изгради пет специализирани помещения за изслушване на деца, четири от които функционират, а едно от тях предстои да бъде открито в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Видин. Предстои да бъдат изградени още 3 помещения в Русе, Благоевград и Стара Загора. Организацията подкрепи и Общините Пловдив и Дупница при създаване на условия за щадящи детската психика правни процедури и разкриване на специализирани помещения.

Освен със специализирани помещения ИСДП разполага и с мобилен екип от специалисти - социални работници и психолози, които са преминали редица обучения и са подготвени за провеждане на подготовка за явяване на деца в съда и за разпит на деца, жертви и/или свидетели на престъпления.

 

Три години участваме и в специализирано обучение на Националния институт на правосъдието за магистрати от цялата страна, а от началото на миналата година обучаваме разследващи полицаи в  Академията на МВР по специализирана програма, която разработихме съвместно с Академията на МВР и Института по психология към него.

 

В контекста на дългогодишните ни целенасочени усилия за закрила на децата, жертви на насилие Институт по социални дейности и практики, с подкрепата на Община Видин, стартира информационна кампания „Насилието оставя следи за цял живот”. Целта на кампанията е да повиши чувствителността на широката общественост по проблема домашно насилие и да  даде информация как и къде може да се получи помощ в случаи на насилие. Тя се реализира в рамките на проект „Интегрирана социална услуга в полза на правосъдието”, финансиран от Министерство на правосъдието.

Кампанията ще започне с официално откриване на специализирано помещение за изслушване на деца – „синя стая”, което беше изградено в Комплекса за социални услуги от Институт по социални дейности и практики с финансовата подкрепа на Фондация „Оук”.

Откриването ще се състои на 26 февруари 2013 г. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Видин, кв. Калето, ул. Княз Борис І, №25А. Пресконференция по повода ще започне в 10.45 часа.

Официалното откриване ще бъде последвано от работна среща – кръгла маса „Услуги за деца и семейства при случаи на насилие - взаимодействие на местно ниво”. Темите на работната среща ще бъдат:

  • Домашно насилие и насилие над деца – проблеми.
  • Модел на интегрирана социална услуга в полза на правосъдието.
  • Предизвикателства към взаимодействието между институциите на местно ниво.
  • Представяне на кампания срещу домашното насилие.

 

Участниците в кръглата маса са представители на Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Агенция социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Министерство на вътрешните работи, Община Видин, Съд, Прокуратура, структурите по закрила на детето и нестопански организации.

 

За повече  информация: 0894 412 376 – доц. Нели Петрова, 0894 412 362 Гергана Георгиева; 0894 412 361 – Мадлен Таниелян

 

Програмата на събитието можете да видите прикачена по-долу.


Прикачени файлове