Годишна среща на екипа на Институт по социални дейности и практики

Годишна среща на екипа на Институт по социални дейности и практики

Поредната годишна среща на екипа, организирана от Институт по социални дейности и практики, традиционно събра експерти, социални работници, психолози и административни служители от седемте социални услуги, управлявани от Института.

Равносметка на дейностите през изминалата година и споделяне на приоритетите, които ще са водещи за организацията през идващата 2016. Това бяха основните цели на срещата, които провокираха интерактивна работна атмосфера, креативност и обективност сред участниците.

 

Креативността като начин за професионално себеизразяване

Събитието протече под формата на обучителни сесии по теми, предварително изведени от колегите като значими и с нужда от дискусия:

  • Подкрепа на деца с акцент върху интензивна социално - педагогическа подкрепа на деца с поведенчески проблеми с водещ д-р Надя Стойкова;
  • Интегрирана оценка на деца, жертви или свидетели на насилие и престъпления с водещ проф. Нели Петрова - Димитрова;
  • Работа със семейства - системно консултиране, водещ Даринка Янкова;
  • Професионални граници, професионална етика, водещ Биляна Койчева.

 

Задача във всяка сесия беше да се представи добра практика и да се изведат трудности по темата. Креативността на участниците обедини различните теории с  арт техники  и ролеви игри и постави на дискусия предизвикателствата, с които социалните работници се сблъскват в ежедневната си работа.

 

Като основни акценти за изминалата година бяха изведени Правосъдието, ориентирано към правата на децата и Професионализирането на социалната практика както в организацията, така и извън нея.

 „Деца и правосъдие“ е програма, която Института развива от самото си създаване. През 2015 година в подкрепа на реформата в детското правосъдие у нас, фокус на проектите бяха правата на децата, участници в правни процедури – свидетели, жертви и правонарушители. Бяха вложени изключително много енергия, усилия и време в налагането на концепцията за интегрирана система за закрила на детето, споделяйки разбирането за закрила като обединяване на системите за правосъдие, здравеопазване, образование и социална грижа, взаимодействието и центрирането им около детето.

 

Професионализирането на социалните услуги е една от стратегическите цели, която организацията прокарва чрез обучения и методическа подкрепа на своите екипи и все повече обучения през изминалите години на различни специалисти извън структурата на Института. През 2015 бяха проведени първите обучения по Резилианс от експерти на Института в Молдова и Латвия, които подкрепят екипите извън България в изграждането на професионална мрежа от специалисти в Резилианс подхода на национални нива.

 

През цялата година организацията чертае определена посока на развитие - разглежда проектите като възможност за проучване на международни практики и разработване на модели, които, след това, услугите пилотират в страната - Модел за индивидуална оценка на деца жертви или свидетели на престъпления, Пакет от интегративни услуги за деца, участници в правни процедури, Модел за интензивна подкрепа на деца във висок риск, в конфликт със закона и на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода, развитие на Приемната грижа като алтернатива на задържането при деца в конфликт със закона.

 

Трудно в една среща биха могли да се покажат всички моменти,  които придаваха емоционален смисъл на социалната работа – малките стъпки към доверието, връщането в училище… промените в човешките съдби, заради оказана подкрепа от приемна грижа, звено Майка и бебе, арт ателиета, благотворителна изложба, групови програми, индивидуална работа... Безспорно, едно от най-знаменателните за организацията събития, с което се отбеляза и 10 годишнината от създаването на Комплекса в Шумен беше Петата международна конференция “Деца и правосъдие – нови модели и практики”. 

 

 

Добре дошли в семейството

През 2015 година Институтът „прие“ екипите на няколко услуги с различни професионални визии – Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора и двете услуги, разкрити в партньорство с УНИЦЕФ - Зона заКрила в Монтана, осигуряваща застъпничество и цялостна подкрепа на деца, пострадали от насилие или свидетели на престъпление и техните семейства и Детска и младежка зона в Сливен, работеща с деца и младежи в конфликт със закона..

 

Поглед към 2016

Превръщането на услугите в своеобразни лаборатории за иновации в социалната сфера чрез апробирането на нови практики и надграждане на иновативни за страната услуги е линия, която Институтът ще следва и през 2016. Други водещи приоритети ще бъдат осигуряване на Качеството на социалните услуги чрез анализ на интервенциите и супервизия в действие и Застъпничество за правата на деца, участници в правни процедури – чрез информираност към деца, родители, учители, общественост и лобиране. Годината ще мине под знака на две значими чествания  – 15 години от създаването на Институт по социални дейности и практики и 5 години от първия работен ден на Комплекса за социални услуги за деца и семейства във Видин. 

 

Галерия