Експерти на ИСДП участваха в обсъждането на национален план за реализиране на нова концепция за реформа в младежкото правосъдие

Експерти на ИСДП участваха в обсъждането на национален план за реализиране на нова концепция за реформа в младежкото правосъдие

Вчера в залата на Националния институт по правосъдието се състоя обсъждане на Национален план за реализиране на новата концепция за реформа в областта на младежкото правосъдие, или по-точно в сферата „Деца и правосъдие”, представен от зам.министър на МП, Велина Тодорова.

На обсъждането присъстваха министърът на правосъдието, г-жа Диана Ковачева, председателят на ДАЗД, г-н Калин Каменов, зам.министър на МТСП Валентина Симеонова, представители на НПО – НМД, ФИЦЕ, ИГА и др. Както каза омбудсманът, г-н Панчев, става въпрос за промяна в подхода, промяна, която да доведе до функциониране на правосъдието и като правда, и като справедливост, каквото е първото му значение, както подчерта Таня Радочай, официален представител на УНИЦЕФ в България. Важно е да отбележим, че този път българските политици наричаха нещата с истинските им имена.

 ИСДП изрази своята подкрепа на плана и изрази готовност да окаже всякакво съдействие за неговото подобряване и прилагане на практика. Това, което ние подкрепяме, е идеята за въвеждане на индивидуализиран подход към всяко дете, който изразява уважение и зачитане на правата на детето и приема, че детето е дете и когато е жертва или свидетел на престъпление, и когато е извършител на противозаконно деяние.  Подкрепяме също предложеното в плана за създаване на интегрирани услуги, които се надяваме да се прилагат както за превенция, така и в рамките на присъдите или мерките, и както към децата, така и към техните семейства. Надяваме се този план да преодолее изцяло наказващия подход, господстващ в нашата страна, и нормативно, и като възпитателен подход в семействата, в училище и пр. Ние смятаме, че интегрираните услуги ще интегрират усилията на специалисти по психично здраве, социални работници, социални педагози, психолози, образователни специалисти  и пр., така че най-успешно да се посрещнат нуждите на детето, влязло в досег с правосъдието. Очакваме при прилагането на плана държавните институции този път наистина да се възползват от експертизата на НПО, което ще бъде един от гарантите за успех на реформата.
Очакваме също подобрената практика на участие на деца в правни процедури като свидетели или жертви на престъпления, която все още се случва на пилотно ниво, да стане официална национална политика чрез въвеждане на стандарти за изслушването на деца и за взаимодействие на всички институции в този процес. ИСДП, в партньорство със съдии, прокурори, полицаи, представители на системата за закрила на детето, разработи такива стандарти и ги предложи на държавните институции. Сега е техен ред.    

http://tvplus.bg/index.php?p=news&c=1&id=13814