ДОЦЕНТ НЕЛИ ПЕТРОВА ПРЕДСТАВИ В ШУМЕН ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТ В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА

ДОЦЕНТ НЕЛИ ПЕТРОВА ПРЕДСТАВИ В ШУМЕН ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТ В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА

 

Институт по социални дейности и практики, в партньорство с италианската организация Associazione di promozione sociale и Il fiore del deserto” и „IncludeYouth” – Северна Ирландия стартира проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики”. Основната цел е разработването на модел на иновативна услуга, насочена към децата в конфликт със закона.

 

Моделът ще бъде пилотиран в Шумен и София чрез Комплекса за социални услуги в Шумен и Център за обществена подкрепа - София.

На пресконференция в Шумен доцент Нели Петрова – председател на УС на ИСДП, представи целите на проекта пред местните медии и партньорите на организацията.

Новият модел ще бъде съобразен с водещите принципи на приятелско към детето правосъдие, залегнали в насоките на Съвета на Европа, в директива 20 12 на Европейския съюз и Конвенцията на ООН за гарантиране правата на детето, независимо дали е нарушител, жертва и свидетел на престъпление.

„Института по социални дейности и практики е сред първите организации в страната, които се стремят да въведат интегриран подход в работата, основан на оценката на нуждите на детето. Този подход бихме желали да въведем и по отношение на децата в конфликт със закона”, каза доцент Нели Петрова – председател на Управителния съвет на oрганизацията. Тя подчерта, че в България все още липсва концепция и цялостно разбиране на институциите за нуждата от общо взаимодействие по отношение на детето, извършител на нарушение, жертва или свидетел на престъпление. В повечето случаи, децата – жертви се третират като извършители. Системата за закрила и системата за правосъдие действат разделено. Липсва управление на случая, подчерта доцент Петрова. Особен акцент на Проекта е връзката на детето с правораздавателните институции – Прокуратура, Съд и МВР да се извършва чрез приятелски и щадящи психиката на детето процедури.

Освен досега действащите социални услуги, които предлага ИСДП - Подготовка на детето за изслушване в съда; Изслушване (разпит) на дете за целите на щадящо правосъдие, предстои да въведем като практика Психосоциалната медиация при насилие в семейството; Включване на родителите, насилници в групови програми и Предоставянето на правна помощ за децата в конфликт със закона.

Децата и младежите в конфликт със закона ще могат да ползват новите услуги по следния начин: с направление от Отдел за закрила на детето; след насочване от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолатни; след насочване от Съда, Прокуратурата и Детска педагогическа стая; по молба на родител или друг законен представител.

Очакванията на ИСДП са след приключването на Проекта през май 2015 година българското правителство да гарантира устойчивост и да подкрепи въвеждането им като единна национална политика по отношение на децата в конфликт със закона.

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

BG051PO001-7.0.07Без граници – Компонент 1 – Фаза 2

Проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики”

BG051РО001-7.0.07-0249-С0001