Добри практики при предоставянето на социални услуги за деца в КСУДС в Шумен

Добри практики при предоставянето на социални услуги за деца в КСУДС в Шумен

Специалисти от цялата страна се събраха на работна среща в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.

В две ателиета, разположени в двете сгради на Комплекса бяха представени добри практики при предоставянето на социални услуги за деца, жертва на насилие или свидетели на престъпления, както и социалните услуги, насочени към превенция на изоставянето на деца в специализирани институции, в това число и приемната грижа.

На срещата беше представено изследване на Сдружение ИСДП „Сексуално насилие над деца в институции" по проекта на Програма Дафне III на Европейската комисия, в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето и Международно партньорство с още четири европейски страни.

Изследването е проведено в пет европейски държави България, Полша, Латвия, Литва и Гърция. Анкетирани са деца, настанени в специализирани институции, както и голяма част от персонала, който осъществява грижата.

След основните изводи са, че повече от 36% деца от живеещите в специализирани институции деца са жертва на сексуално насилие във възраст от 12 до 14 години. Също толкова голям е процента на децата, свидетели на оказано насилие. Най-често насилниците са близки и познати на децата, от близкото обкръжение и общността в която се намира институцията.

На работната среща още един път се очерта необходимостта от промяна на законовия механизъм за разпити на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление. На този етап практиката е, детето да се разпитва от много специалисти - полицай, инспектор Детска педагогическа стая, дознател, прокурор, социални работници от ОЗД, психолози. Така детето губи желание и доверие да говори с възрастни хора, губи и вярата си, че могат да му помогнат. При разпитите всеки път се връща и състоянието на ново преживяване на насилието. Специалистите се обединиха около необходимостта за належаща промяна в нормативната база. Според тях е наложително създаването на ясен механизъм за използването на специализираните помещения за изслушването на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление, изградени в София, Пазарджик и Шумен. В „Сините стаи" разпитът ще се води от обучени специалисти – психолози и социални работници, което е предпоставка за намаляване на травмата при споделянето на информацията за преживяното насилие и ще се избегне директната среща с насилника.

В срещата участваха представители на Националния институт по правосъдието, Съдии и прокурори от Районен и Окръжен съд – Шумен, представители на държавни и неправителствени организации, както и потребители на социални услуги в Комплекса в Шумен.