Открита е Детска и младежка зона в Сливен

Открита е Детска и младежка зона в Сливен

С официалното откриване на Детска и младежка зона започна работа Комплексът от услуги за деца в конфликт със закона в Сливен.

Той обединява Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа, Преходно жилище и Наблюдавано жилище в мрежа от услуги, насочени към подкрепа, придружаване и помощ за ресоциализация и реинтеграция на деца в конфликт със закона.

Институт по социални дейности и практики се ангажира с цялостното му управление, в партньорство с община Сливен и УНИЦЕФ.

Дейността му ще бъде насочена основно към деца в конфликт със закона, уязвими деца, както и деца във висок риск.

Услугите, които Комплексът предлага:

Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа – предоставя услуги по превенция на отпадане от училище и поведение в конфликт със закона, както и придружаване и подкрепа за ресоциализация в рамките на съществуващия Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ) в Сливен. Центърът ще се специализира като услуга за деца в конфликт със закона и техните семейства с нова методика на работа, включваща ежедневна интензивна работа с детето от специалисти в подкрепата му за позитивно социално включване. Част от услугите са изнесени на място в Детска и младежка зона в кв. „Надежда“ в Сливен, за улеснят общността в достъпа й до услугите.

Наблюдавано жилище, което предоставя временно настаняване на младежи, навършили 18 години, напуснали поправително-възпитателни институции.

Преходно жилище, осигуряващо временно настаняване на деца под 18-годишна възраст, напуснали поправително-възпитателни институции.