Член на екипа на ИСДП участва като представител на Eurochild в обучение за национални експерти

Член на екипа на ИСДП участва като представител на Eurochild в обучение за национални експерти

На 20 и 21 ви май в гр.Прага, Чехия се проведе обучение на 23 национални експерта в рамките на проект „Children's Rights for All". Проектът се реализира от европейската неправителствена организация Inclusion Europe

- Европейска Асоциация на организациите на лица с интелектуални затруднения и техните семейства, в партньорство с Charles University - Прага и Eurochild.

Стартира през декември 2009 г. и в рамките на две години ще анализира изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето от гледна точка на децата с интелектуални затруднения чрез провеждане на изследвания в страните-членки на Европейския съюз.

Ролята на националните експерти – по един от всяка страна членка /избрани чрез предварителен конкурс/ е да изготвят национални доклади, които ще служат за основа на Европейски сравнителен доклад, представящ ситуацията на нивото на Общността. Националните доклади на експертите ще бъдат изготвени в съответствие със специално разработена за проекта методология на изследване, представена на двудневната среща в Прага.

Като резултат Inclusion Europe и Eurochild, съвместно с националните експерти, ще разработят и препоръки по отношение на политиките на национално и европейско ниво, за да се постигне по-пълно прилагане на Конвенцията за правата на детето.

Европейският сравнителен доклад, както и препоръките, ще бъдат представени на Европейска конференция за правата на децата в края на 2011година. Очаква се в събитието да се включат близо 200 участници, сред които и членове на Европейската комисия и Европейския парламент, представители на неправителствени организации, международни експерти и заинтересовани страни.