Бяха обучени фасилитатори по проект РЕВИС

Бяха обучени фасилитатори по проект РЕВИС

В рамките на проект REVIS в „Превенция и отговор на насилието сред деца в училищата и се проведе национално обучение за фасилитатори, които ще работят с децата в 10 училища за предотвратяване и намаляване на насилието от връстници в училища и други образователни институции.

Целта на проекта REVIS, координиран от Terre des hommes Hungary, е да предотврати, да се бори и да реагира на насилието сред децата чрез промяна на социалните норми и поведение, както и да създаде възможности за децата да променят нормите, които водят до насилие като създадат позитивни правила и норми в училище.

На 14–16 октомври 2021 г. в Боровец (България) се проведе Национално събитие за обучение на учители за промяна на социалните и полови норми около насилието в училищата. Събитието беше организирано от Института за социални дейности и практики и в него взеха участие 20 учители, психолози и педагогически съветници, представляващи 10 училища в България. Обучението беше подпомогнато от квалифицирани обучители по темата за превенция на насилието.

След обучение по разработена програма, фасилитаторите ще предадат знанията си в общо 10 училища в България и ще фасилитират уършопи с учениците за развитие на уменията и капацитета им за идентифициране и намеса в случай на насилие.

Обучението на фасилитатори съчетава индивидуални и групови методи на преподаване, за да подпомогне груповата работа, но и да даде възможност на участниците да обмислят критично собствения си опит и наблюдения върху насилието между деца в училищна възраст. Дейностите също така са предназначени да вдъхновят промяна в училищните правила с цел предотвратяване на насилието над деца, което трябва да бъде подкрепено от ръководството на училището.

Конкретните цели на обучението бяха:

• Професионалисти да подобрят и осмислят знанията си относно фацторите, водещи до насилието сред децата в училищната среда;

• Да се запознаят с модулите на програмата;

• Да развие умения им за водене на обучителни групи и да придобият увереност в темата за социалните норми и изграждане на позитивна и сигурна среда в училище.

Участниците споделиха висока степен на задоволство, както и увереност в приложимостта на придобитите знания и умения. Споделиха, че програмата за работата с децата е много добре структурираната, достъпна и изчерпателна, практическата насоченост и приложението й в училищната среда.

Данните от обратна връзка от обучителите показват, че участниците идентифицират насилието и тормоза в училище като сериозен проблем, към който трябва да се обърне вниманието на децата.

 „Участниците определиха като ключова тема промяната на социалните норми за изграждане на позитивна среда в училище. Такъв подход може да засили по-нататъшните интервенции, насочени към намаляване на насилието сред деца.”