„Биентретанс – Мрежа на резилианс”

„Биентретанс – Мрежа на резилианс”

 

В края на месец септември 2012г. ИСДП, с подкрепата на фондация ОАК, стартира тригодишния си проект „Биентретанс – Мрежа на резилианс”. Проектът е част от общата дейност на ИСДП от последните няколко години по въвеждане на подхода резилианс в България.

Дейностите през първата година от реализирането ще са фокусирани в училищата, с цел да се подчертае ролята на училищната институция като основен протективен фактор в живота на подрастващите. Конкретната цел, за чието постигане ще работим съвместно с колеги от училищата, е превръщането на училището в по-добро и сигурно място, място, в което се чува гласът на децата.
През втората година дейностите ни ще са съсредоточени в детските градини и основната ни цел ще бъде работата за промяна на традиционните възпитателни нагласи и развитие на капацитета на родителите, учители и други професионалисти.
През третата година ИСДП има амбицията да разшири работата на Резилианс ресурсен център в България и да развитие Резилианс ресурсен център в Латвия и Молдова с цел подкрепа за деинституционализацията в двете страни.

В работата до момента беше довогорено участието на четири училища от страната - СОУ „П. Волов” и СОУ „Сава Доброплодни” в гр. Шумен, ОУ „Проф. Иван Батаклиев” в гр. Пазарджик и 17 СОУ „Дамян Груев” в гр. София. Първите три от изброените училища са участници в проекта „Резилианс без граници”, завършил през 2011г. Тези  партньорства бяха предпочетени като важни и необходими за изграждането на приемственост, трайни резултати и промяна. За нас беше важно и интересно да включим и нови участници и изборът ни се спря на софийското 17 СОУ „Дамян Груев”.   С четирите училища бяха проведени първите сензитивиращи срещи, на които бяха представени основните планирани дейности, които ще да бъдат осъществени съвместно с ученици, родители и учители. Конкретно, това ще бъдат три обучения (разделени на модули според възрастта на децата, които ще участват в тях) на тема превенция на насилието (за деца, учители и родители), обучение на тема как да подготвим собствено проектопредложение (отново за деца, учители и родители) и обучение въведение в резилианса (само за учители и родители). Децата ще бъдат насърчени да подготвят  собствени проекти, чрез чието реализиране училището ще стане по-уютно и сигурно за тях място. Реализирането на проектите ще бъде изцяло финансирано от фондация ОАК