Актуално от изминалата седмица от КСУДС Пазарджик

Актуално от изминалата седмица от КСУДС Пазарджик

На 29 и 30. 09. 2009г. в гр. Стрелча се проведе обучение на тема „Работа с деца жертви на насилие" с водещ доц. Нели Петрова - Димитрова.

Участие в него взеха социални работници от КСУДС – гр. Пазарджик, представители на ЦОП – гр. Панагюрище, ЦОП – гр. Велинград и от О"ЗД" – гр. Велинград.

На 29. 09. 2009г. в гр. Стара Загора се проведе среща за създаване на партньорска мрежа за предотвратяване на изоставянето и институционализацията на деца под надслов „Да сглобим пъзела". Участие взеха социални работници от КСУДС-гр. Пазарджик.

Тази седмица в КСУДС – гр. Пазарджик стартира група по взаимопомощ между приемни семейства и кандидати за приемни семейства.

На 01.10.2009г. в КСУДС започна провеждането на група по Училищна подкрепа с деца от с. Драгор, общ. Пазарджик по проекта „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности-апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG051PO001/07/4.2-01/578. Групата е с цел превенция на отпадане от училище и ще се провежда два пъти в седмицата.

На 2.10.2009г. в с. Огняново, общ. Пазарджик с ученици от ОУ „Отец Паисий" се поднови групата по училищна подкрепа по проект на МОТ. Групите са две с ученици от 2 – 4 клас и 5 – 6 клас. Заниманията ще се провеждат веднъж седмично.

Във връзка с реализирането на проекта „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности-апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG051PO001/07/4.2-01/578, водещата организация – ИСДП, заедно с партньорите по проекта ОУ „Христо Ботев", ОУ „Стефан Захариев", СОУ „Георги Брегов" в гр. Пазарджик и Община Пазарджик, на 2.10.2009г. организираха среща на Съвета за подкрепа на проекта. Това е третата среща на съвета за тази календарна година, който има за цел да работи по посока на съдействие и контрол за изпълнение на проекта.

И през изминалата седмица продължи мобилната социална работа с цел популяризирането на кампанията „Приемна грижа" и набирането на родители за професионалната приемна грижа в рамките на протичащата кампания.

На 2.10.2009г. в КСУДС се проведе мултидисциплинарна среща между социални работници от комплекса и О"ЗД" – гр. Пазарджик.