КСУДС - Шумен

КСУДС - Шумен

Комплексът за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) към Община Шумен е създаден по Проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България" през 2005 година.  Доставчик на социалните услуги е Сдружение „Институт по социални дейности и практики".

 

Мисия на Комплекса за социални услуги:

 • Социалните работници и психолозите в Комплекса за социални услуги работят за това всяко дете да расте при своите родители, при осиновители или приемно семейство, които могат да му дадат обич, грижа и внимание.
 • Подкрепяме деца и семейства в риск за изграждане на здрава семейна среда и взаимоотношения за да не бъдат изоставяни деца в специализирани институции. Обявяваме се против насилието над деца.
 • Развиваме социални услуги в общността и заедно с децата и родителите търсим най-верния път за решаването на трудностите и проблемите.
 • Работим активно и развиваме следните социални услуги в подкрепа на деца и родители.

 

Услуги за деца:

 • Защитено пространство и подслон на деца, преживели насилие или свидетели на престъпление в Центъра за спешен прием;
 • Психологическа подкрепа на деца, жертва на насилие;
 • Подготовка на деца жертва на насилие или свидетели на престъпление за изслушване пред органите на съда и прокуратурата;
 • Изслушване на деца жертва или свидетели на насилие в специализирано помещение – Синя стая;
 • Консултиране на деца, извършители на противообществени прояви или в риск да попаднат в негативна приятелска среда;
 • Подкрепа на деца, за които има риск да отпаднат от училище или вече са отпаднали от системата на образованието;
 • Ателиета – клубни занимания според желанието и интересите на децата;
 • Ваканционна програма – пълноценно прекарване на свободното време през ваканцията с образователни дейности и забавления.

 

Услуги за родители:

 • Звено Майка и бебе - Подслон и подкрепа до 6 месеца на майки, за които има риск да изоставят децата си;
 • Превенция на изоставянето на деца - Подкрепа на родители, които поради различни причини искат да изоставят децата си;
 • Реинтеграция - Подкрепа на родители, които приемат детето си отново у дома, след престоя му в специализираната институция;
 • Оценяване, обучение и подкрепа на кандидати за приемни родители и утвърдени приемни семейства;
 • Обучение и подкрепа на кандидат – осиновители;
 • Консултиране на доброволни клиенти – психологическо, юридическо и социално педагогическо; консултиране на родители, които имат трудности при отглеждането и възпитанието на децата си.

 

Принципи на работа:

 • За нас най-важен е интересът на детето;
 • Стимулираме детето и семейството да мислят за решаването на своите проблеми;
 • Зачитаме правото на лично мнение;
 • Гарантираме /спазваме/ поверителността на информацията;
 • Обявяваме се против дискриминацията и насърчаваме толерантността по отношение на пол, етнос, религия, увреждане, социален статус и други;
 • Подкрепяме доброволчеството в полза на децата;
 • Уважаваме и работим с всички институции, имащи отношение към децата;

 

Дейностите ни са безплатни и достъпни за всички граждани от Община Шумен и от други общини, когато се налага да подкрепяме деца, преживели насилие или майки, за които има риск да изоставят децата си.

 

За контакти:

КСУДС

ул. "Димитър Благоев" 10, гр. Шумен 9700 

Звено "Майка и бебе"
ул. Беласица 11, гр. Шумен 9700

тел.: 054/833 124
ksu_sh@abv.bg