СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА - национално изследване

СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА  - национално изследване

Настоящото национално представително анкетно проучване е свързано с проект „Превенция на сексуалното насилие и сексуална експлоатация на деца в Централна и Източна Европа – цялостен подход”. То е насочено към изследване на нагласите и готовността на родителите на деца да разговарят по темата за сексуално възпитание и мерки за защита от сексуално посегателство със своите деца.

Целевата група на проучването е съставена от родители.

Цел на проучването:

Целта на анкетното проучване е да установи сред родителите на деца от 5 до 11 годишна възраст нагласите и готовността им да разговарят по темата със своите деца  и да сравни получените резултати с проведено такова изследване през 2015 г. .

Методика на изследването:

За проверката на работната хипотеза и реализиране целите на проучването са проведени две анкетни допитвания с еднакво съдържание: първото – при стартирането на работата на проекта и второто – след три години, когато са преминати предвидените програми по проекта с родители и деца.

Създаден е анкетен лист от 11 затворени въпроси, към които изследваните лица да изразят собственото си отношение. Отговори на въпросите дават възможност за избор на възможен отговор. Повторението на изследването позволява да се направи преценка за степента на промяната, която очакваме да настъпи в нагласите на участниците в хода на работата.