Сексуално насилие над деца - Доклад от 2010 г.

Сексуално насилие над деца - Доклад от 2010 г.

Изследването „Сексуално насилие над деца – изследване на феномена и измере- нията на насилието над деца, отглеждани в институции” е международно сравнително изследване, което има за цел да проучи виктимизацията на децата, отглеждани в домове, най-общо и по-конкретно се опитва да проучи сексуалното насилие над децата.

Изследването търси отговори на въпроси като: какви са измеренията на феномена сексуално насилие над деца, отглеждани в институции; какви са механизмите и факторите, които допринасят за това насилие; каква е готовността на персонала, полагащ грижа за децата, да разпознае и разкрие насилието над децата и др.

Настоящият доклад представя резултатите от изследването, проведено в България от Института по социални дейности и практики в партньорство с фондация „Амалипе” от Велико Търново, Държавната агенция за закрила на детето, както и представители на фондация „Деметра” – Бургас. 

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип