Оценка на предоставяните психиатрични, психологически и социални услуги на затворниците и на персонала в местата за лишаване от свобода в България

Оценка на предоставяните психиатрични, психологически и социални услуги на затворниците и на персонала в местата за лишаване от свобода в България

ДОКЛАД

2004

СЪДЪРЖАНИЕ: 

Методология на изследването

Обща характеристика на пенитенциарната система на България

Характеристика на психичното здраве на лишените от свобода

Професионален стрес и механизми за преодоляването му сред персонала в МЛС