Оценка и анализ на комуникацията и координацията на различните дейности в изпълнение на националната стратегия

Оценка и анализ на комуникацията и координацията на различните дейности в изпълнение на националната стратегия

Оценка и анализ на комуникацията и координацията на различните дейности в изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България на общинско ниво

От 2010 година в България започна систематичното прилагане на политики по деинституционализация на децата, настанени в различни специализирани домове за отглеждане. Беше приет и ключов политически документ – националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. На нейна основа е разработен План за действие. В рамките на Плана стартираха множество дейности, целящи извеждането на децата от институциите и постепенното затваряне на входовете към тях. Към момента (бел. 2012 г.) се осъществяват няколко основни проекта, пряко насочени към деинституционализацията на децата, които са на различен етап от развитието си. Процесът се характеризира с редица успешни практики, но се сблъсква и с немалко трудности. Една от основните отчетени слабости в изпълнението на всички проекти и дейности е недостатъчно ефективната координация и комуникация между ангажираните участници на местно ниво.

Това поражда необходимост от външна оценка на процеса на координиране между различните проекти. Целта е да се идентифицират както основните трудности в комуникацията и координацията на участниците, така и добрите практики, за да може още в хода на работата да се предложат варианти за оптимизиране на процеса с оглед на максималния ефект за децата.

Настоящият проект: „Оценка и сравнителен анализ на комуникацията и координацията на различните дейности в изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”на общинско ниво, се реализира в контекста на реализацията на поредица от проекти с общо усилие за деинституционализация на децата. Основната цел на изследването, така, както е посочена от Възложителя, е да обхване мненията на всички участници на местно ниво в процеса на деинституционализация, като установи взаимодействието между тях и връзките със структурите на национално ниво. Ангажираните в различните проекти на местно ниво са относително малка група, съсредоточена върху постигането на обща цел: ефективна и успешна деинституционализация. Координацията между тях е ключова за успешната им работа, поради което методологията на проучването предполага обхващането на всички заинтересовани страни, въвлечени в този процес.

Екип от ИСДП:

Доц.д-р Нели Петрова-Димитрова, ръководител на екипа

Д-р Надя Стойкова

Биляна Койчева

Елена Манасиева

 

София,12 юни 2012 г.

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип