Наръчник за професионалистите, работещи с лишени от свобода

Наръчник за професионалистите, работещи с лишени от свобода

Представеният Наръчник е подходящо помагало за всички категории пенитенциарни и пробационни служители. Наръчникът e предназначен за ползване преди всичко при началната подготовка на новонозначените служители, а така също и в ежедневната  им работа в затворите и пробационните служби на по-късен етап. Подходящ е и за:

  • подготовка на студенти по научни дисциплини, свързани с дейността по изпълнение на наказанията, социалната и възпитателна работа, индивидуална и групова работа с различни категории клиенти;
  • подговка на доброволци за работа в местата за лишаване от свобода и пробационите служби;
  • подпомагане на сътрудници и общественици за работа в съвети, комисии и други правителствени и неправителствени органи и организации, които са  свързани с ресоциализацията на правонарушителите;
  • подпомагане на PR специалисти и анализатори на наказателно изпълнителната дейност, на близки на осъдени лица, граждани с професионален и личен интерес към наказанията и възможностите за ресоциализиращо въздействие.

Пенитенциарните и пробационни служители са призвани да осъществяват въздействие върху човешката личност, чиито представи и нагласи по принцип са най-трудни за промяна. В своята работа служителите ползват понятийния апарат и инструментариум  на почти всички хуманитарни науки. Разнообразната терминология и съвкупността от различни средства и методи за въздействие, трудно могат да бъдат обединени в единен професионален наръчник. Основните ползватели на наръчника са различни категории служители – от технически сътрудници, оператори на информация и надзиратели, до експерти в отделните научни области като педагогика, психология, икономика, право и т.н. Това налага сложни научни понятия да са обясняват с опростена терминология, практическите примери и житейските  ситуации да се описват по разбираем начин  и с достъпен език за неспециалисти и същевременно да провокират  размисъл  в експертите, как да се подходи комплексно и да се осигури ефективно прилагане на средства и методи за въздействие от ралични научни области.

Използваната терминология и ясното и точно дефиниране на понятията са най-сериозното постижение на авторите на наръчника. Те са доказани професионалисти в пенитенциарната дейност, които впоследствие са се утвърдили като авторитетни и уважавани научни работници. Г-н Тодор Минев е започнал работа като началник отряд в Софийския затвор, преминал е на работа в ГДИН – МП в бившия Научно-методически съвет по затворно дело. Има сериозен принос в теоретичната разработка на различни аспекти на социалната и възпитателната работа в местата за лишаване от свобода, в разработването  на методически указания и проекти за нормативни актове. Защитил е докторска дисертация по педагогическите науки и е избран за професор във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методи”.

Г-н Минко Хаджийски също започва кариерата си като социален работник в затворническото общежитие от открит тип във Велико Търново към затвора Ловеч. По-късно защитава докторска дисертация по педагогика и е назначен за началник на общежитието. Работи като преподавател доцент-доктор на педагогическите науки във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

В наръчника за служителите в затворите, логично и аргументирано са дефинирани основните подходи, средства и методи за  третиране и отношение към правонарушителите през основните етапи на наказателно изпълнителното въздействие – установяване на извършеното  престъпление, наказание, ресоциализиращо въздействие, изграждането на умения и способности за законосъобразен начин за живот на свобода. В подробности е обхваната основната група осъдени, които са представители на т.н.традиционна престъпност. Създаден е документ с висока приложна стойност, който може да бъде надграждан и допълван. 

Към наръчника е добавена мултимедия, която подкрепя работата с осъдени, илюстрирайки:

- пътя, по който трябва да минат през първия месец след освобождаването;

- карта на ресурсите за София, Видин и Шумен, включваща адреси и контакти на институции и неправителствени организации, към които освободените могат да се обърнат за подкрепа

 

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ,

дългогодишен служител и бивш главен директор на Главна дирекция за изпълнение на наказанията при Министерство на правосъдието.

Автори


доц. д-р Минко Хаджийски
доц. д-р Минко Хаджийски
проф. Тодор Минев
проф. Тодор Минев