Какво е Барнахус/Зона ЗаКрила/Всичко под един покрив?

Какво е Барнахус/Зона ЗаКрила/Всичко под един покрив?

Какво е Барнахус/Зона ЗаКрила/Всичко под един покрив?

А) Място,където деца жертва на насилие получават професионална подкрепа, включително терапевтична помощ в подходяща среда

Б) Място, където детето жертва на насилие може да бъде разпитано от съдия в подходяща обстановка по специален протокол

В) Място, където се прави медицински преглед на дете, жертва на насилие за целите на съдебното производство

Г) Място където детето жертва на насилие получава информация за правата си в правни процедури

Д) Място, където детето жертва на насилие има достъп до правна помощ

Ако сте заградили всички отговори, то вие сте прав. Барнахус/Зона ЗаКрила/Всичко под един покрив е всичко това и много повече –  Барнахус е място, където се подкрепят децата-жертви на насилие и техните семейства като се събира, обработва и анализира информация, прави се застъпничество за защита на правата на децата, както на ниво случай, така и за подобряване на правната рамка и политиките, като се работи в мултидисциплинарна и междуведомствената среда, с цел избягване на ре-виктимизацията на жертвата, като в същото време се гарантира честен съдебен процес.

Европейските стандарти за център „Барнахус“ представляват първи опит в Европа да се дефинират принципите на дейностите и услугите, известни като модел „Барнахус“. Името Барнахус („къща за деца“) произлиза от Исландия, където през 1998 г. са създадени първите центрове Барнахус 

Моделът Барнахус може да се разглежда като опит за „привеждане в действие“ на правото на децата да получават адекватна подкрепа и закрила и да имат достъп до  дружелюбно към тях правосъдие. Европейските стандарти за център „Барнахус“ включват тези практики за работа и следователно трябва да се разглеждат като ориентир по пътя към утвърждаване на правата на децата – жертви и свидетели.

Изведени са 10 стандарта, на която една услуга трябва да отговаря, за да може да се нарече „Барнахус”: