Сексуално насилие над деца от институции

Сексуално насилие над  деца от институции

Целта на изследването е да се проучи същността на феномена сексуално насилие над деца, отглеждани в домове, в контекста на общата им виктимизация.
Разглежда следните хипотези и изследователски въпроси: 

  • кои са измеренията и проявленията на виктимизацията на децата, отглеждани в домове, по-конкретно какво е разпространението на сексуалното насилие над децата, отглеждани в домове;
  • какъв или какви са механизмите на сексуалното насилие над децата, отглеждани в домове;
  • кои са факторите, които допринасят за това насилие.

Изследването е проведено през 2010 година, в рамките на проект “Сексуално насилие над деца от институции”, финансиран от програма DAPHNE III на Европейската комисия
 

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип