ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ 2017 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ 2017 Г.

ПРЕВЕНЦИЯ

НА

НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ 2017 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

НА

ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

 

 

 

 

СОФИЯ

2018

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ВЪВЕДЕНИЕ          3

1.ОБЩА / ПЪРВИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА    4

1.1. ТЕЛЕСНО НАКАЗАНИЕ  4

1.2. ПРЕВЕНЦИЯТА НА СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ НА ДЕЦА           7

1.3. СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК          9

1.4. УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА    10

2.ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО ПРИ ДЕЦА В РИСК/ВТОРИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ              13

2.1. РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА В РИСК            14

2.2. РАБОТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО  15

2.3. ПРЕВЕНЦИЯ НА РАЗДЯЛАТА НА ДЕТЕТО ОТ РОДНОТО СЕМЕЙСТВО    17

2.4. ВРЪЗКА МЕЖДУ ВЪЗРАСТТА НА ДЕЦАТА И ПРОБЛЕМИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ       19

2.5. ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ НАСИЛИЕ ПРИ ДЕЦА В АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА.       20

3.ПРЕВЕНЦИЯ НА ВИКТИМИЗАЦИЯТА /ТРЕТИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ ПРИ ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ      22

3.1. МЕТОДОЛОГИЯ НА АНАЛИЗА     23

3.2. ТРУДНОСТИ ПРИ НАБИРАНЕ НА ДАННИ   26

3.3. НАГЛАСИ ЗА ПРОМЯНА В РАБОТАТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ   31

3.4. ПРИЛАГАНЕ НА ПРАКТИКИ НА ЩАДЯЩО ПРАВОСЪДИЕ ЗА ДЕЦА        32

3.5. ИНТЕГРИРАН, МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД           34

3.6. ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ НАСИЛИЕ     41

3.7. ПРИЛАГАНЕ НА ЩАДЯЩО ИЛИ ПРИЯТЕЛСКОТО КЪМ ДЕТЕТО ПРАВОСЪДИЕ     45

3.8. НАРУШЕНИЯ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА      49

3.9. ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ И ДО СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА             50

3.10. ПСИХО-СОЦИАЛНА И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ       52

3.11. ПРОСЛЕДЯВАНЕ СПАЗВАНЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ЖЕРТВИ      55

3.12. СТАНДАРТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ             56

4.ТРЕТИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ/ПРЕВЕНЦИЯ НА РЕЦИДИВА ПРИ ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА               56

4.1. ДЕЦА, УЧАСТНИЦИ В НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА.          57

4.2. ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА     60

4.3. ИЗБОР НА ПОДХОД ПРИ РАБОТА С ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА  65

4.4. ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ КЪМ ДЕЦАТА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА        66

5. ПРЕВЕНЦИЯТА НА НАСИЛИЕТО ИЗИСКВА ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ЯСНА КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА      70

5.1. ОБЕЩАВАЩИ ПРАКТИКИ            70

5.2. СУПЕРВИЗИИ И МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА              72

5.3. ПРИЛАГАНЕ НА НАУЧЕНОТО В ПРАКТИКАТА           76

5.4. РАЗВИТИЕТО НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ЕКИПИТЕ - НАРЪЧНИЦИ, ПУБЛИКАЦИИ, ФИЛМИ              77

5.5. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО        77

 

Въведение

Превенция на насилието над деца е основната цел на работата на Институт по социални дейности и практики през 2017 г. Една от основните трудности по темата е недостигът на изследвания, данни, анализи, които да очертаят ситуацията и да надхвърлят обобщенията основани на институционална заинтересованост или други субективни фактори.

С този доклад стартираме инициатива за ежегоден анализ по темата, основан на данни от изследвания, които правим и от опита на организацията за предоставяне на услуги за деца и семейства в риск, за деца, жертви на насилие, както от предоставяне на услуги за професионализиране на помагането като обучения, супервизия, методическа подкрепа на работещи в системата за социална работа. Целта на този анализ е да идентифицира и поставя горещите теми в областта на насилието над деца, като ги аргументира през доказателства като данни от изследвания на организацията, както и от данни от регистриране на дейностите по директна работа по превенция насилието над деца. 

Опитът на ИСДП включва директна работа по превенция на насилието над деца, набиране на данни за ситуацията на децата, жертви на насилие в страната и провеждане на самостоятелни проучвания по темата. Директната работа по превенция включва дейности  за първична, вторична и третична превенция, т.е дейности за обща превенция на насилието, дейности за превенция на насилието над деца в ситуация на социален риск и дейности за превенция на повторна и вторична виктимизация на деца, жертви на насилие .

Методологията на анализа се опира на преглед на дейностите на организацията на трите нива на превенция – обща, превенция на риска и превенция на рецидива на насилието, като във всяко от тези полета се обосновават специфични критерии за анализ, които са теоретично изведени и там, където  e възможно и специфични индикатори  на тези критерии.  

Докладът включва основни изводи от данните, с които разполагаме и предложения за справяне с тези проблеми, които сме нарекли обещаващи практики. Като добри практики сме определили такива, които са преминали през външна оценка.

Докладът не претендира за изчерпателност, той поставя само тези проблеми и възможни решения, които Институтът е идентифицирал в своята работа.