Национален доклад за телесното наказание

Национален доклад за телесното наказание

Докладът представя приложимото законодателство, съдебна практика и държавни мерки относно телесното наказание на деца. Изготвен е от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект „Ръцете горе”, съфинансиран по програма „Права, Равенство и Гражданство” на Европейския съюз.


Цел на оценката:
Идентифициране на пропуските в ръководените от държавата действия относно прилагането на националните закони на телесно наказание срещу деца и даване на предложения за преодоляването им чрез устойчиво изграждане на капацитет и планиране.


Методология на оценката:
- анализ на нормативната уредба;
- преглед на публикации по темата;
- анализ на съдебна практика

Автори


проф. Нели Петрова
проф. Нели Петрова
Петя  Димитрова
Петя Димитрова