Доклад с анализ и препоръки за извършена експертна работа по Проект "Подобряване качеството на грижа за децата в ДДЛРГ "Асен Златаров

Доклад с анализ и препоръки за извършена експертна работа по Проект

финансиран от Фонд "Социална закрила", Договор № РД04-68 от 24.07.2012 г

Дейност: Оценка на компетенциите на персонала

Дейност:Оценка на междуинституционалното взаимодействие по работата с отделен случай

Дейност:Оценка на организацията на живот и на грижа към децата в ДДЛРГ "Асен Златаров"