Добри практики | Детско правосъдие

Добри практики | Детско правосъдие

В публикацията са представени различни практики за гарантиране на
правата, защитата и подкрепата на деца, и в някои случаи жени, жертви
или свидетели на престъпление. Проучването обхваща шестте европейски
страни, в които са проведени и националните проучвания на ситуацията
на  деца, жертви или свидетели на  престъпление. Описаните практики
не са задължително  изчерпателни  или представителни  за ситуацията на
национални ниво в съответните страни. Избраните практики са определени
по един основен критерий, а именно прилагането на интегриран подход,
който да гарантира защитата и  възстановяването  на деца, жертви или
свидетели на престъпление, както и най-добрия интерес на правосъдието.