Сексуалното насилие над деца в институции - сравнително международно изследване

Сексуалното насилие над деца в институции - сравнително международно изследване

​Настоящият доклад представя данни от сравнително международно изследване относно феномена „сексуално насилие над деца, отглеждани в домове”, което е реализирано в рамките на проект „Сексуално насилие над деца от институции” с Договор
№ JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68. Проектът е финансиран от Европейскaта Комисия по Програма ДАФНЕ III 2007-2013 и се реализира от Институт по социални дейности и практики в партньорство от българска страна с Център за междуетнически
диалог и толерантност “Амалипе” и с Държавна агенция за закрила на детето, в качеството й на асоцииран партньор. Международни
партньори по проекта са Асоциация за социална подкрепа на младежи „АРСИС” от Гърция, Център „Дардедзе” от Латвия, Център за подкрепа на деца от Литва и фондация „Ничии деца” от Полша.

Изследването се провежда по обща методология, като се състои от две части: първата е ориентирана към проучване на актуалната ситуация чрез вторичен анализ на документи и изследвания. Това включва проучване във всяка страна на нормативната
и институционална рамка за работа с деца в риск и деца, жертви на насилие, и на провежданите през последните десет години изследвания в тази област.

Втората част от изследването е провеждането на теренно проучване във всяка от страните, което има за цел да се
проучи феномена на сексуалното насилие над деца, лишени от родителска грижа и отглеждани в домове.

За цялостното изготвяне на този доклад са ползвани данни и информация, събрана и анализирана от партньорските екипи във всяка от страните. 

 

  • Международен обобщен доклад на страните партньори по проекта (BG)
  • Международен обобщен доклад на страните партньори по проекта (EN)

Национални доклади за добри практики за предотвратяване на злоупотребата с деца, настанени в институции в:

  • България (BG)
  • България (EN)
  • Гърция (EN)
  • Гърция (EL)
  • Латвия (EN)
  • Латвия (LV)
  • Литва (EN)

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип