Децентрализацията на домовете за деца лишени от родителски грижи - предизвикателства и възможности

Децентрализацията на домовете за деца лишени от родителски грижи - предизвикателства и възможности

Настоящото изследване прави една моментна снимка на състоянието на домовете към месец май 2007 година, но фокусът е поставен върху открояването на потребностите на местните власти, по отношение на управлението на домовете и тяхната визия за развитието на услугите за деца.

Силно се надяваме това изследване да помогне за развитието и прилагането на последващи програми за подкрепа на местните власти, за изграждането на капацитета им, за да могат да предоставят услуги за деца и семейства на местно ниво. Целта на изследването е да идентифицира състоянието на грижата за децата в ДОВДЛРГ и потребностите от подкрепа на различните актьори в процеса на децентрализация, с оглед осигуряване на най-добрия интерес на децата, настанени в домове.

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип