Анализ на системата за закрила и интервенция при случаи на насилие над деца

Анализ на системата за закрила и интервенция при случаи на насилие над деца

Анализ на системата за закрила и интервенция при случаи на насилие над деца 2010-2011г.

Настоящият анализ е изготвен по проект„Многоаспектен подход за закрила на деца – жертви на престъпление”, реализиран от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) в партньорство с фондация «Ничии деца» - Полша, Център DARDEDZE - Латвия и Център за подкрепа на децата – Литва, и финансиран по програма Превенция на престъпността и борба срещу нея на Европейската комисия.

Анализът е изготвен в периода 20 ноември – 14 декември 2010 г. на база на данни за малтретирани лица, получени от НСИ, данни и анализи на Държавната агенция за закрила на детето и данни, изнесени от МВР на международната конференция „Виктимизация
на деца. Измерения и превенция“, организирана от ИСДП на 9 и 10 ноември 2010 г.


Поради разминаване в данните на институциите, настоящият анализ стъпва основно на данните и анализите на Държавната агенция за закрила на детето като специализиран орган за координация и контрол на всички дейности по закрила на детето.
Държавната агенция за закрила на детето събира информация за броя и профила на децата, преживели насилие от създаването си през 2001 г. Основен инструмент за набиране на информацията е специално разработена информационна карта, която се попълва от всички отдели, които осъществяват дейностите по закрила на детето на общинско ниво. Въпросите в картата включват основни показатели по случаите на насилие над деца, по които работят социалните работници през отчетния период:

 • брой случаи на насилие над деца;
 • вид на насилието;
 • място на извършване на насилието;
 • възраст и семеен статус на децата, жертва на насилие;
 • профил на подателя на сигнала;
 • профил на извършителя на насилието;
 • предприети мерки.

Автори


ИСДП и екип
ИСДП и екип