Детето ми има трудности в поведението

Детето ми има трудности в поведението

Социални

Екипът запознава детето и семейството с правата и съдържанието на услугата. След оценка на нуждите, се договаря план за подкрепа, в който могат да се включат: 

 

Психо-социално придружаване и консултация на детето и семейството;

Бихме могли да приемем, че пълноценното родителство, е това, което: осигурява посрещане на детето и принадлежност в родствените връзки и отношения на двамата родители. Родството, корените са опора на символичната идентификация по един базисен, дълбинен, твърде детерминиращ, макар и не безусловно, начин;предоставя добра грижа, изразяваща се преди всичко като отношение към детето, като общуване, говорене, като емоционално отношение, разпознаване, търсене и стремеж към отговаряне на потребностите на детето. Психо-социалното придружаване е специфичен комплекс от дейности, подбиран според нуждите на детето и наличните ресурси. Социалната услуга осигурява автентично отношение към детето. Помагащите изграждат истински отношения с личността и я слушат с внимание.

 

Индивидуална подкрепа и консултиране на родители и близки на деца в риск, включително на родители на деца с увреждания;

Консултирането е специфичен метод на помагане на хора в затруднено положение. Той представлява сам по себе си комплекс от психологически, педагогически и терапевтични техники, насочени към промяна в съзнателната сфера на човешката личност. То съдържа в себе си информиране, ориентиране, учене, подкрепа. Благодарение на тези основни елементи чрез консултирането се постига по-високо ниво на съзнателно функциониране на клиента в определена сфера на живот и дейност.  

 

Семейна групова конференция;

Участват членовете на едно семейство с цел разрешаване на конфликтните  взаимоотношения между тях, свързани с разпределянето на отговорностите по отглеждането на дете, включително дете със специфични потребности. Методът предлага различни възможности, вкл. за разпределяне на ролите и ангажиментите при отглеждане и възпитание на дете, не само със сп.потребности, възможно е и при дете, за което се планира реинтеграция или в процеса на възстановяване на връзка с родител и всякакви други трудности. При този метод се включват и важни за детето хора, които може да не са от семейството (учител, обществен възпитател, доброволец). Семейството е генератор на позитивната социална промяна.

 

Семейно консултиране;  

Семейното консултиране е особен подход, разработен специално за достигане на взаиморазбиране и разрешаване на конфликтни ситуации. Участват родители, деца, баби и дядовци и други актьори заемащи определено място на семейната карта; както и подкрепа на приемното семейство в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях.

 

Консултиране на деца, извършители на противообществени прояви или в риск да попаднат в негативна приятелска среда;

превенция и защита работа със специалист по установяване на причините за поведението и неговото значение, факторите, които съдействат  за проявите, мотивите за извършването им, нуждите на детето, ресурсите и силните му устрани, подкрепящата среда и включването й в процеса на промяна, включването на родителите и разширеното семейство в процеса на работата, подкрепа за предприемане на мярка за закрила на детето, работа в мултидисциплинарен екип от специалисти от различни институции

 

Групова програма за тийнейджъри;

Целева група в тази програма са деца с поведенчески проблеми /суициди, бягства от училище и дома, аморално поведение и други/. Целта й е да повиши социалната компетентност на младежи и осигури превенция на асоциално поведение.

 

АРТ Лаборатория;

Целта й е да предложи нови пространства за общуване и срещи с другите чрез изкуството, културата, модата, различни човешки дейности. Да съдейства за социалното включване на децата, като се преодолее отчуждението и изолацията от много сфери на социалната дейност., Под формата на различни ателиета се провежда групова работа с деца от близка възраст, обединени от обща тема, която им позволява не толкова да развият таланти, колкото да разберат себе си по-добре, другите, да повишат себеуважението си, да намерят достойно място в света на хората. Включването в ателието е част от работата с детето, преди да бъде включено ключовият специалист проучва нуждите и заедно с детето и родителите прави индивидуален план за работата с детето. Чрез груповата работа се усвояват умения, придобиват се познания, провокира се изява, насърчава се позитивното общуване.

 

Семейно групова конференция;

Участват членовете на едно семейство с цел разрешаване на конфликтните  взаимоотношения между тях, свързани с разпределянето на отговорностите по отглеждането на дете, включително дете със специфични потребности. Методът предлага различни възможности, вкл. за разпределяне на ролите и ангажиментите при отглеждане и възпитание на дете, не само със сп.потребности, възможно е и при дете, за което се планира реинтеграция или в процеса на възстановяване на връзка с родител и всякакви други трудности. При този метод се включват и важни за детето хора, които може да не са от семейството (учител, обществен възпитател, доброволец). Семейството е генератор на позитивната социална промяна.

 

Подкрепа на деца, за които има риск да отпаднат от училище или вече са отпаднали от системата на образованието;

Услугата има за цел да намали броя на отпадащите от училище деца и млади хора, да повиши тяхната мотивация и да създаде положителна нагласа към училището и учебния процес. Услугата е насочена към превенция на проблема, т.е. към преодоляване на причините, водещи до отпадането на децата и младите хора от училище чрез оказване на конкретна помощ на застрашени от отпадане. Услугата формира среда близка до семейната, в която децата да се чувстват сигурни, подкрепяни и разбирани, като се предвижда връзка с училището, посредничество, застъпничество, работата в партньорство с училището. При организацията на училищната подкрепа ние се базираме на идеята, че тя трябва да предлага това, което обичайно семейството предлага на своите деца, тя не е занималня. Всяко дете може да си избере кът да учи, може да ползва книги, енциклопедии, карти и пр., подредени и на разположение както е в къщи, а не скрити в шкафове. Детето може да поиска подкрепа по някои предмет и както е в къщи, специалистите в услугата, не са непременно учители по съответния предмет, а хора които се опитват да му помогнат да бъде по-мотивиран, да положи повече усилия, потърси материали и ако наистина има трудност, която не могат сами да решат търсят консултации от специалист. В тази услуга могат да се включват възпитатели,  психолози /в оценката/, социални работници и доброволци-студенти по социална педагогика, социални дейности. Работата на доброволеца е ориентирана от индивидуалния план за работа със всяко дете.