Събития

Обществена дискусия в Пазарджик по проблемите за отпадане на деца от училище в задължителна училищна възраст
Обществена дискусия в Пазарджик по проблемите за отпадане на деца от училище в задължителна училищна възраст На 17.02.2009 г. в Пленарна зала на Община Пазарджик се проведе кръгла маса по проблемите за отпадане на деца от училище в задължителна училищна възраст, по Проект с Договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG051PO001/07/4.2-01/578, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", към МОН, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В дискусията взеха участие г-н Велков - зам. кмет „Хуманитарна политика", г-жа Мариана Банчева - гл. експерт, Отдел "Образователна среда" към МОН, доц. Нели Петрова-Димитрова - Председател на УС на ИСДП, директори на училища, ОЗД - Пазарджик и др. Акцентът на събитието беше насочен към обсъждане отговорностите и задълженията на всяка една иституция, която работи в тази насока и нуждата от ефективно работещ ясен механизъм на взаимодействие между всички ангажирани по проблема страни
Проведе се втора среща на Съвета на потребителите по Проект “Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превен
Учредяване на Обществен съвет за прозрачнот по проект
Учредяване на Обществен съвет за прозрачнот по проект "Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ "П.Бобеков" - Панагюрище" На 16.01.2009 г. се проведе Кръгла маса по Проект "Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ "П.Бобеков" - Панагюрище", с договор № BG2006/018-343-01.01-1.13.   ИСДП и Фондация "РЦСДП" - Пазарджик са партньори на Община Панагюрище при реализирането на този проект по Програма ФАР, който се финансира със средства на Европейския Съюз и бюджета на Република България. Проектът старитира през декември'08 и е с продължителност 12 месеца. На кръглата маса бяха представени добри европейски практики в предоставянето социални услуги в общността, представена беше и менторинг птограма за младежи в риск, предстви се Проекта като цяло и конкретно социалните услуги, които ще бъдат предоставяни в Центъра за обществена подкрепа. Учреди се и Обществен съвет за прозрачнот към Проекта, чийто функциите са по посока на съдействието, прозрчното управление и изпълнение на дейностите по проекта.
 Кампания
Кампания "Виж, Чуй , Разкажи - Родители, които бият децата си, се опитват да го скрият" Институт по социални дейности и практики (ИСДП) с подкрепата на УНИЦЕФ, Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Център Надя стартира кампанията „Виж, Чуй , Разкажи - Родители, които бият децата си, се опитват да го скрият", която цели повишаване на чувствителността на обществото към проблема за физическото насилие над деца и информиране за начините за ефективна помощ за деца жертви на насилие. Кампанията «Виж, Чуй, Разkажи» е насочена основно към възрастни, които стават неволни свидетели на ситуации, в които деца са обект на насилие. Кампанията цели да окуражи тази група хора да реагира и алармира, дори когато налице е само подозрението, че детето е насилено, за да могат подходящите институции да предпиремат действие. Кампанията ще продължаи до края на 2010 година като за периода се предвижда разпространение на комуникационни материали в търговски вериги, центрове за социални услуги, болнични заведения, училища и др. За целите на кампанията Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ България и център Надя предоставят Националната гореща телефонна линия 0 800 19 100 «Говори с приятел». Финансовата подкрепата е осигурена от фондация Ничии деца Полша, УНИЦЕФ България и печатница Дедракс- София. Кампанията се провежда в 11 града в България- София, Шумен, Пазарджик, Габрово, Трявна, Търговище, Стара Загора, Разград, Плевен, Велико Търново и Варна. Кампанията е разработена на про боно база от агенция ДДВ в Полша през 2007 и се адаптира за българските условия от Софийския офис на агенцията.
Международна конференция
Международна конференция "Закрила на детето в наказателното производство – мултидисциплинарен подход". Как децата жертви на насилие или свидетели на престъпление да предоставят надеждна информация при участието си в правни процедури без това допълнително да ги травмира?   Отговор на тези и други въпроси търсиха експерти от Великобритания, Полша, Литва, Латвия, Украйна, Молдова, Македония и България на Международна конференция "Закрила на детето в наказателното производство – мултидисциплинарен подход", проведена на 11 и 12 ноември в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул."Екзарх Йосиф" № 14, зала 201. Гости на конференцията бяхапредставители на Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ, Главния прокурор, Висш съдебен съвет и други институции и неправителствени организации. Семинарът беше организиран и проведен от сдружение „Институт по социални дейности и практики" в партньорство със Съюза на съдиите в България, община Шумен и фондация „Ничии деца" – Полша и с финансовата подкрепа на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество", фондация ОАК, Институт "Отворено общество" и Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.
 Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен навърши три години
Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен навърши три години „Комплекс за социални услуги – три години успешно партньорство в подкрепа на деца и родители". Това бе темата на работна среща, на която екипът на Комплекса представи работата си и постигнатите резултати през изминалите три години.Работната среща се проведе на 02.10.2008 г.   На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации, които за периода са били неизменно до социалните работници в усилията им да подкрепят децата и семействата с проблеми. Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен отвори врати на 02.10.2005 година. Той е един от десетте, изградени по проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България". Развитието на социалните услуги в общността е поверено от Община Шумен на Сдружение „Институт по социални дейности и практики". За изминалите три години екипът на Комплекса за социални услуги е оказал подкрепа на повече от 1000 деца и родители. Ние продължаваме да работим за това всяко дете да расте близо до своите родители или да намери семейство, където да се радва на добра грижа, топлина и обич.
Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ
Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ "П.Р.Славейков" организира пресконференция   На 30 септември 2008г. Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) и Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ "П.Р.Славейков" организира пресконференция по повод Ден на отворените врати на тема „Приемната грижа в България – реалност и предизвикателства". На пресконференцията бяха обсъдени проблемите, които среща Приемната грижа в България и беше представен Деня на отворените врати, организиран в Центъра за обществена подкрепа към ДДЛРГ "П.Р. Славейков"", който ще се проведе на 3 октомври 2008г. от 10 часа в гр. София на ул. Пиротска 175. По време на Деня на отворените врати желаещите ще могат да получат информация по въпроса - какво представлява приемната грижа, какви са процедурите за кандидатстване и на какви условия трябва да отговаря всеки, който желае да приема дете.
„Пейнтбол” за децата от Дом
„Пейнтбол” за децата от Дом "Петко Р. Славейков" На 25.09.2008 година социалният работник Звезделин Кацаров от Център за обществена подкрепа към Дом "Петко Р. Славейков" в София организира "Пейнтбол" за 10 деца от дома.   Пейнтболът e игра, която учи на самоконтрол и помага за откриване на лидерски качества в себе си. Играта укрепва способността за работа в екип и подобрява междуличностните отношения на играчите. Основна цел беше децата да развият умения за спазване на правила, както и да се запълни свободното им време със спортни занимания. Участници в играта бяха деца на възраст от 14 до 18 години. Всички те заявиха желаниеза участие в програмата със съгласието на родителите/настойниците си. Програмата се проведе в гр. София на разклона на бул. „Цар Борис ІІІ" и Околовръстното шосе, в закрита зала и продължи 4 часа. Водещи бяха Звезделин Кацаров – социален работник и Ангел Вълков – доброволец към ЦОП.