Събития

Публична покана от 22.07.2015 година
Публична покана от 22.07.2015 година Сдружение „Институт по социални дейности и практики” , гр. София обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 /2014 г. за предоставяне на услуга с предмет: “Осигуряване на логистика (транспорт, настаняване, храна, наем зала) за провеждане на обучения, семинари и др.  по проект: „Повишаване компетенциите на пробационните служители”, договор № 93-00-237/ 27.04.2015г. и проект „Интегрирана услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода”,  договор №93-00-238/ 27.04.2015г., Малка грантова схема BG 15 на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.”Максимална прогнозна стойност в лева: 59 996.00 лв.Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.Срокът за получаване на офертите е 31 юли 2015 г.Всички кандидати , подали оферти могат да участват при отварянето им. Офертите ще бъдат отворени на 03.08.2015г. от 14.00 часа в залата на Сдружение „ИСДП” гр. София, ул. „Виктор Григорович” №1, ет.1, ап.1.Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите приложения и образци можете да изтеглите от прикачените по-долу файлове
След 8-годишна раздяла братя близнаци се срещнаха по инициатива от екипа на ЦОП на ИСДП
След 8-годишна раздяла братя близнаци се срещнаха по инициатива от екипа на ЦОП на ИСДП   Историята на Пепи е драматична, както на повечето деца, на които животът е белязан от раздяла със семейството. Пепи е на 15 години. От 4 години живее в дом за деца. Той е от многодетно семейство; има 11 братя и сестри, за които не знае къде са. Когато започнах работа с него, нямах представа, че има брат близнак.  Пепи бе насочен  към ЦОП в края на месец февруари за подкрепа предвид на предстоящото му настаняване в ЦНСТ и работа чрез техниката „Историята на живота”.   Когато в една от срещите ни Пепи ми сподели, че има мечта да намери брата си, останах изненадана, бях озадачена как и кой е взел решението за раздялата им? Същевременно имах увереността, че ще успея да ги срещна отново. Оказа се, че преди 8 години родителите им решават да се разделят. Пепи остава да живее с майка си, а Митко- с баща си и така до вчерашната им среща…     Около 4 месеца бяха необходими да открием със съдействието на ОЗД адреса на Митко. Оказа се, че е настанен в ЦНСТ за деца с увреждания в страната. След кратко лобиране бе организирана срещата между двамата братя…. Нямаше специалист, който да не съдейства и да не вижда смисъл за детето от тази среща. Просто се питам защо сега и защо толкова изгубено време… Срещата беше повече от трогателна. Двамата дори едва се познаха т.к. са двуяйчни близнаци, а времето и промяната им си казват своето. Момчетата бяха оставени насаме; знаехме, че имат дълго за какво да си разказват. Пепи намира брат си променен и различен вследствие и на специалните му нужди. Това, което се е зарекъл, е да го посещава поне един път месечно с помощта на доброволеца си. Да подкрепя и подпомага брат си, така както той се е почувствал подкрепен от екипа ни.   Определя вчерашния ден като „Един много емоционален ден”. Благодарен е за подкрепата и се надява оттук насетне връзката им  да не се прекъсва. Уверих Пепи, че понякога няма да е лесно. Със сигурност ще има болезнени теми и моменти, но и много щастливи и пълноценни мигове заедно. Не трябва да забравяме обаче, че всеки има своя уникална и неповторима история, за която не винаги си даваме сметка, както и за това колко значима е тя за всеки човек. Чрез техниката „История на живота” децата развиват чувството си за идентичност, за сигурност. Също така повишават самооценката си, чрез запознаване и приемане на миналото си.      Работата по история на живота е едно безкрайно пътуване, защото историите продължават……   Благодаря ти Пепи, че ме допусна и ми се довери да бъда малка част от твоята история!  
Международна супервизия и консултация на екипа на ИСДП от проф. Уго Сабатело от Университет Сапиенца, Рим
Международна супервизия и консултация на екипа на ИСДП от проф. Уго Сабатело от Университет Сапиенца, Рим На 04 и 06 юли 2015г. в Центъра за обществена подкрепа в гр. София проф. Уго Сабатело, детски невропсихиатър и преподавател в Университет Сапиенца в гр. Рим, Италия, проведе супервизия на екипа на ИСДП.По време на срещата специалистите на ИСДП споделиха случаи от своята практика, при които работят с деца жертви на сексуално насилие и експлоатация и техните семейства. Проф. Сабатело представи на екипа пилотния проект „S.A.C.R.A.I” – Услуга за подкрепа, грижа и изследвания в областта на насилието на деца, който от две години се изпълнява от Департамента по педиатрия и детска невропсихиатрия в Университет Сапиенца, в партньорство с Универитетска болница Умберто I. По думите на проф. Сабатело, ръководител на проекта „това е структура, която предоставя терапевтични интервенции както за жертви на сексуално насилие и експлоатация, така и за деца и младежи, извършители на сексуално насилие. Услугата се предоставя от мултидисциплинарен екип, в който участва детски невропсихиатри, психолози и адвокати и е важен научен център за изследвания, подкрепа, консултиране и обучение на специалисти във сферата на съдебната психиатрия.  
Трета работна среща на партньорите и учебен семинар във Франция
Трета работна среща на партньорите и учебен семинар във Франция Срещата на партньорите и учебен семинар на тема „Мултидисциплинарен подход за изслушване на деца” бяха проведени в периода 22 – 26 юни, 2015 година в Париж и в Анжер. Фокусът на срещата бе поставен върху модела на взаимодействието на системите за закрила, правосъдието и здравеопазването при случаите на деца, пострадали от престъпление във Вал де Марн, един от най-гъсто населените департаменти във Франция, с население надвишаващо 1 300 000 жители. Добра практика за временно настаняване на момичета, жертви на сексуално насилие, в къщи от семеен тип беше представена от директора на отдела Социални грижи за деца към Вал де Марн. Партньорите се запознаха и със съвместната работа на болницата, полицията и съда в Анжер. Проведе се посещение на Педиатричното медико-правно звено, разположено в детското спешно отделение към Университетската болница в Анжер. Помещението е оборудвано с венецианско огледало и позволява да бъде направен разпит на децата, постъпили в болницата, по щадяща процедура. Разпитът се провежда от специално обучен служител на полицията, а социални работници, служители на болницата, провеждат подготовката на детето за изслушването и придружават детето и семейството при извършването на медицински прегледи. В Анжер са изградени още две стаи за щадящо изслушване на деца, разположени съответно в полицията и в съда. Благодарение на добрата подготовка на професионалистите и подкрепата, която оказва La Voix de l’Enfant в региона, е развита добра практика за местно взаимодействие, така че да се осигури закрила и да се гарантират процесуалните права на децата жертви. Обсъдени бяха първи препоръки за прилагането на мултидисциплинарен подход, за да се гарантира правото на защита, закрила и рехабилитация на децата, жертви на престъпление.
Troisième réunion de travail des partenaires et séminaire de formation en France
Troisième réunion de travail des partenaires et séminaire de formation en France La réunion des partenaires et le séminaire de formation sur le thème « L’approche multidisciplinaire dans l’audition des enfants » ont eu lieu pendant la période 22 – 26 juin 2015, à Paris et Anger. Les participants à la réunion ont mis l’accent sur le modèle d’interaction entre les systèmes de protection, la justice et la santé, dans les cas d’enfants victimes de la criminalité à Val-de-Marne, un des départements à plus haute densité de la population en France, comptant plus 1 300 000 habitants. Le Directeur du service d’Assistance sociale au département Val-de-Marne a présenté la bonne pratique d’hébergement des filles victimes d’abus sexuels dans des maisons d’accueil de type familial. Les activités conjointes de l’hôpital, de la police et du tribunal à Anger ont impressionné les partenaires. Ces derniers ont eu également l’occasion de visiter l’Unité médico-judiciaire, dans le service des Urgences pédiatriques, à l’Hôpital universitaire d’Anger. La salle est équipée d’un miroir vénitien et offre toutes les conditions requises pour une audition adaptée aux besoins de l’enfant hospitalisé. L’audition est menée par un agent de la police spécialement formé. Des travailleurs sociaux et des employés de l’hôpital préparent l’enfant pour l’audition et l’accompagnent, avec sa famille, dans les cabinets pour les examens médicaux. Anger dispose aussi de deux autres salles aménagées pour l’audition des enfants victimes, situées respectivement au commissariat de police et au tribunal. Au niveau local, l’interaction fonctionne très bien et garantit la protection et les droits procéduraux des enfants victimes, grâce à la bonne formation des professionnels et au soutien accordé par La Voix de l’Enfant dans la région. La discussion a porté sur les premières recommandations pour l’application de l’approche multidisciplinaire, appelées à assurer le droit à la défense, à la protection et au rétablissement des enfants victimes de la criminalité.
Предстоящо обучение
Предстоящо обучение "Работа с родители, извършили насилие над децата си, настанени в приемна грижа"   Екипът на Институт по социални дейности и практики ще бъде обучен в Работа с родители, извършили насилие над децата си, настанени в приемна грижа. Обучението на 15-17 юли ще се води от г-жа Ортодокси Саломон, Асоциация R.E.A.L.I.S.E- Франция   Първата задача за социалните работници и придружаващите специалисти е насилието над деца в семейството да бъде назовано, за да се направи опит да бъде спряно. Как да пресъздадем условията, в които е възникнало насилието и начина, по който се е развило, за да можем да предложим  на предполагаемите извършители промяна в поведението им към техните деца? Ортодокси Саломон, дългогодишен специалист в областта на алтернативната грижа,  ще работи в София върху различните етапи в придружаването на родители-насилници и работа с тях- от оценката на възможностите им  да възприемат отново родителските си функции, до поставянето на диагнозата „необратим” и настаняването на детето в приемно семейство с перспектива да остане там до пълнолетие. Събирането на фамилната история на детето, установяването на едно семейно развитие с възможности за индивидуален резилианс също ще бъдат сред темите на тридневното обучение в София. Програмата съдържа следните модули: А.Стъпки за следване при работа с родители-насилници Б.Как да бъде спряно репродуцирането на симптомите в семейство, където е извършено насилие над дете В. Какво е мястото, което специалистите отреждат на семействата на децата, настанени в институции и в приемна грижа Г. Как се работи с  родители с психични заболявания и с техните деца Д. Медиаторски техники, които подпомагат подпомагащата връзка на специалиста с клиента Е.Базовото или разширеното семейство като ресурс за преодоляване на травматизма. Програмата включва представяне на случаи от участниците и коментар по тях; теоретични експозета и клинични случаи, представени от обучителката Ортодокси Саломон.
Ваканционна програма 2015 на ЦОП към ИСДП за периода 15.06.2015г. - 15.09.2015г.
Ваканционна програма 2015 на ЦОП към ИСДП за периода 15.06.2015г. - 15.09.2015г.   ЦЕЛЕВА ГРУПА: 7-12 деца на възраст от 8 до 15 години Деца от ДД „А.Златаров“ и ДД „П.Р.Славейков”, деца от общността ползващи услуги на ЦОП; деца от общността КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА: Децата да са клиенти на ЦОП или самозаявени от родител/настойник/приемно семейство  за включване в програмата; програмата да е част от плана по услугата;     Обгрижващите лица да са заявили съгласието си за включването на детето в Лятната програма.   ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:   Организиране свободното време на децата през лятната ваканция чрез провеждане на образователни, спортни и развлекателни дейности за изграждане на социални житейски yмения.      ЗАДАЧИ: Да повишат уменията си за общуване; Да изградят умения за екипност; Да доразвият познанията си в интересни за тях области; Да създаде условия за разширяване на подкрепящата мрежа около детето и изграждане на общност; Да се придобият социални умения за общуване с възрастни и връстници и умения за спазване на правила посредством активна интеракция, стимулиране на социално приемливо поведение в динамичен социален контекст – транспорт, в града, провеждане на интерактивни занимания на открито и др.; Да се развият умения за планиране на свободното време и осъзнаване на необходимостта от пълноценно прекарване на свободното време; Да се обогати социалния опит  на деца живеещи в специализирана институция и деца от маргинализирани групи в превенция на социалното изключване     ДЕЙНОСТИ:   Дейностите ще се осъществяват в ателиета – в  сградата на ЦОП или изнесено  в рамките на 3 часа, като децата ще имат право да изберат ателието, в което да участват или да участват във всички ателиета.   АТЕЛИЕТА:   "Приложно изкуство" - за развиване и утвърждаване креативността на децата;   В ЦОП-Надежда Вторник от 10-12,30ч. Водещи : Янита Петрова,Цветомира Минкова В ЦОП Славейков и изнесено Петък 10-12ч. Място на провеждане Водещи : Цветомира Минкова, Радослав Байкушев     "По-добре да поговорим" – групова програма за деца за развитие на социални умения – по утвърдена програма на ИСДП сряда от 14.00-17.00ч. ДД „А.Златаров“ водещи: Елица Маркова,Венислав Тодоров     „Ателие „Приказки” – групова програма за деца чрез наративна техника- в ЦОП Славейков водещи – Велина Тодорова и Антония Борисова, включва се и доброволец   „Малък спортист” –  за придобиване на познания и умения в сферата на спорта и развитие на двигателната култура – игра на тенис на маса, федърбал, народна топка, щах петък от 10-12.30ч.  в двора на ДД“А.Златаров“ Водещи: Ася Петрова, Венислав Тодоров, Аглика Данова   Ателие "Навън" - за пълноценно физическо развитие и опознаване на града, в който живеем, неговите забележителности и природни дадености; посещение на кино,  театър, музей, конна база «Славия», Зоопарк, галерия и др.   Всеки четвъртък, съобразно графика на съотвеният обект, които се посещава; Водещи: По график екип от ЦОП «Славейков» и ЦОП Надежда   Ателие „Фолклор“ – разучаване на народни танции познания за българския фолклор Вторник от 16-18ч. в ЦОП Надежда водещ: доброволец и представител на ЦОП по график, съобразно изготвена програма;   Ателие „Готварство“ – придобиване наумения за приготвяне на храна, за пазаруване, за традици в храненето и развитие на умения за работа в екип ЦОП-Надежда петък от 15-17.30ч. Водещи: Янита Петрова, Полина Павлова За ЦОП Славейков четвъртък -16-20 ч. Водещи - Иван Дулов и Цветан Тодорин   ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Свободното време на децата през ваканцията да бъде организирано и ангажирано с образователни, спортни и развлекателни дейности. Целта е децата, които ще участват в „Лятната програма”,  да: получат добро отношение, внимание, стимулиране, насърчаване за извършване на полезни дейности да повишат уменията си за общуване и работа в екип; да изградят умения за ефективно организиране на дневния ритъм; да развият чувство както за поемане на лична отговорност за постъпките си и произтичащите от тях последствия, така и на отговорност за околните; да развият  познанията си в интересни за тях области; да обогатят познанията си за града и неговите забележителности и културни обекти;   ЕКИП ОСЪЩЕСТВЯВАЩ ПРОГРАМАТА: Екипът на ИСДП  - социални работници и психолози, доброволци/ студенти   Очакваме родители/настойници/приемни родители да се обръщат за договаряне към г-жа Янита Петрова на телефон 02 9361026 и 0895522461 или г-жа Боряна Василева на тел.029361026, както и на имейл: [email protected]