Събития

Réunion des partenaires et visite d’études à Rome
Réunion des partenaires et visite d’études à Rome Du 15 au 19 décembre 2015, à Rome (Italie), ont eu lieu la Deuxième réunion de travail des partenaires et un séminaire consacré à « L’évaluation des besoins des enfants victimes ou témoins de la criminalité en Italie ». L’équipe a eu l’occasion de visiter une salle aménagée pour l’audition d’enfants au Parquet de Rome, disposant d’une équipe de procureurs spécialisés dans le travail avec des enfants victimes de la criminalité, disponible 24 heures sur 24. Le séminaire d’une demie journée sur le thème « L’évaluation des enfants victimes ou témoins de la criminalité » a été organisé avec le concours de l’Université de Rome « La Sapienza », animé par Daniela Lorenzetti, professeur de « Services sociaux dans la communauté » à l’Université de Rome « La Sapienza ». Y ont pris part des experts du système: Fulvio Fucalmo, représentant du Parquet des mineurs à Rome, Cristina Malgerini du Service de protection de l’enfance de la Municipalité de Rome, Luigina Vaccaro des Services sociaux de la Commune 4, Maddalena Cicale psychologue et psychothérapeute, Daniela Vigano, psychologue, psychothérapeute et consultant sur les questions de l’audition et de l’évaluation des enfants impliqués dans des procédures judiciaires, au Tribunal de Rome. Et enfin, il y a lieu de noter la rencontre avec Prof. Ugo Sabatello, chercheur et chef de programme de maîtrise au Département de Pédiatrie et de Neuropsychiatrie infantile à l’Université de Rome « La Sapienza ». À cette réunion ont été présentés et discutés les rapports « L’évaluation des enfants victimes ou témoins de la criminalité en Bulgarie ». 
Обучение за новоназначени пробационни служители
Обучение за новоназначени пробационни служители Новоназначени пробационни служители и стажант – обучители преминаха 14 дневно въвеждащо обучение по профила на компетенциите, насочено към подобряване на тяхната първоначална подготовка. Обучението се проведе в учебния център на ГД "ИН" и обхвана 29 професионалисти. По-успешната адаптация в системата на всеки служител бе допълнително подкрепена от практическите занятия и стажа, следващ обучението. Обучението е част от проект “Повишаване на компетенциите на пробационните служители” , който Институтът изпълнява в партньорство с фондация С.Е.Г.А. и в тясно сътрудничество с Министерство на Правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанието” и областните служби „Изпълнение на наказанието”. Програмата бе разработена така, че да осигури подготовка на новите служители, ориентирана към компетенции за работа и управление на случай, умения за интервюиране, включително провеждане на мотивационно интервю с осъден, изработване на оценка и планиране на изпълнение на присъдата. Затвърждаване на познанията им в националната нормативна рамка и фокус върху международните стандарти за правосъдие бяха другите основни теми в обучителните модули.
Съвместно обучение на инспектори „Пробация – затвор”, социални работници и психолози от социални услуги
Съвместно обучение на инспектори „Пробация – затвор”, социални работници и психолози от социални услуги Обучението се проведе на 19 и 20 ноември 2015 г. в София и беше насочено към повишаване на знанията и професионалните умения на 30 специалисти, работещи в затвори и в социални услуги в София, Шумен и Видин по отношение на оценката на нуждите на лишените от свобода и оценката на резултатите от работата по конкретен случай. Целта на съвместното обучение бе да допринесе за формиране на общо професионално разбиране и професионален език сред двата екипа -  инспекторите от затворите и екипите от социалните услуги, които апробират  интегрираната услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода. Смесеният и интерактивен формат насърчи взаимодействието между екипите и създаде предпоставки за бъдещо партньорство в работата с младежи, на които предстои да напуснат затворите.   Задачите, които си постави обучението: участниците да научат повече за съдържанието на оценката и методите, по които работи „другия екип” за оценка на риска, при планиране на работата с осъдените и ползващите услуги; да изведат индикатори, по които да се отчита промяната у клиента; да изработят заедно механизъм за взаимодействие и „предаване” на случаите.   Отделен модул беше центриран върху различни подходи при работа с представители на ромския етнос – включване на неформалните лидери при работа с извършителите на престъпление и включване на семейството при превантивна работа с извършителите. Обучението се проведе в рамките на проект "Интегрирана услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода", изпълняван от Институт по социални дейности и практики, в партньорство с фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“
Обучение за обучители и наставници на пробационни служители
Обучение за обучители и наставници на пробационни служители Обучението на обучители и наставници на пробационни служители подкрепя професионализирането на тяхната работа като специалисти, които в работното си ежедневие предават знания и опит на възрастни. Програмата представи различни форми за повишаване на професионалната саморефлексия и целеше да развие уменията за подготовка и провеждане за супервизия и интервизия сред обучаемите, както и нагласи за саморефлексия сред тях и споделяне на тяхната практика. Друг фокус на обучението бе поставен върху уменията на участниците да наставляват екипи в различните етапи от тяхното развитие и използването на екипната супервизия в този процес.   Обучението се проведе в периода 9 – 11.12.2015 г. във Велико Търново, в рамките на проект "Повишаване на компетенциите на пробационните служители" и обхвана 25 професионалисти от системата на дирекциите за „Изпълнение на наказанието”.
Как да говорим с децата си, за да ги предпазим от насилие?
Как да говорим с децата си, за да ги предпазим от насилие? По повод първия Европейски ден за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие – 18 ноември и Световния ден за борба с насилието над деца – 19 ноември Институт по социални дейности и практики припомня колко важен е проблемът! Темата за сексуалното насилие и сексуалната експлоатация продължава да бъде табу за българските родители – това сочат данни от изследване на родителските нагласи и поведения, проведено от Институт по социални дейности и практики през 2015. 61,7 % от родителите не са провеждали такъв разговор с детето си. Останалите не отчитат разговора като труден и повечето от тях са го провели, когато детето е било на 10 години. Основната част от тях поставят акцента върху това децата да не контактуват с непознати и че има хора, които могат да извършат сексуално насилие. Темата за доброто и лошото докосване е засегната едва от 7,7 % от родителите, 20% от провелите разговора родители са се опитали да обяснят границите - не всеки има право да докосва детето.Родителите разглеждат отговорността като споделена с училището – според тях темата, свързана с предпазването от сексуално посегателство трябва да бъде включена в образователната програма, когато децата са на възраст между 4 и 9 години. Доколко обществото ни признава сексуалната експлоатация на деца и младежи като проблем и каква е чувствителността към децата, въвлечени в сексуални отношения срещу облаги? Значителен процент от българите категорично осъждат сексуалните контакти между непълнолетни и възрастни и определят сексуалната експлоатация като значим проблем в обществото ни. 60,9 % са убедени, че децата и младежите под 18 години решават да влязат в сексуални отношения срещу заплащане или облаги, подтикнати от трудни ситуации или заради липса на внимание и комуникация от страна на родителите им. Като най-застрашени се определят децата от семейства с проблеми, лошо финансово положение, както и семейства, в които родителите нямат достатъчно време за децата си и не разговарят с тях за сексуалността. Близо 97% считат, че използването на сексуални услуги, предоставени от непълнолетни, в замяна на заплащане или други облаги, когато контактът е по инициатива на възрастен, трябва да бъде наказуемо. 89% от анкетираните са убедени, че когато подтикването към сексуален контакт с цел облага е по инициатива на дете, то също трябва да бъде наказуемо. Всъщност, проблемът е много по-голям, отколкото може да предположим и има своите както обществени, така и правни измерения. Изисванията, които Директива 2012/29/ЕС поставя по отношение на правоприлагането на децата жертви или свидетели на престъпления трудно срещат практиката. От 12 случая на деца жертви на сексуални посегателства и злоупотреба изискванията на Директивата по отношение на индивидуалната оценка и стандартите за разпит на дете са приложени само при 1– това показва опитът на Институт по социални дейности и практики при пилотирането на модела за индивидуална оценка и взаимодействие в район Видин. Взаимодействието все още зависи в голяма степен от субективния човешки фактор в системата, макар че има разписани нормативни документи. Случаите на пострадали деца, за съжаление, не се разглеждат с приоритет, дори при тежките случаи като сексуална злоупотреба, експлоатация (ранни съжителства и продажби на деца), проституция, трафик не се взимат специални мерки за защита, бързо производство и т.н. Отговорността за децата не е само институционална, тя е и грижа на възрастните – да бъдат подготвени и информирани, за да могат да предпазят децата от секуално насилие или злоупотреба. В рамките на кампанията „Едно от пет” Институт по социални дейности и практики стартира инициатива, с която да подкрепи родители и учители. В продължение на месец социалните услуги, които Институтът управлява в София, Видин, Шумен, Стара Загора и Монтана, ще отворят вратите си за приемни родители, родители, училища и детски градини. Каним семействата и образователни институции да се включат в различните срещи, уъркшопове и занимания с деца, насочени към превенция на сексуалното насилие и експлоатация. Освен напътствия за първия разговор с детето, близките на децата ще могат да се информират и за правата на детето, ако е станало жертва или свидетел на престъпление и участва в правни процедури. Несигурността на родителите не е залог за безопасността на децата  – те могат да се информират, разглеждайки материалите на кампанията или да се включат в инициативите по градове. Книжката за деца „Кико и ръката” и ръководството за възрастни са достъпни в интернет; информацията за събитията по градове ще бъде публикува периодично, в сайта на Института и Фейсбук.
Добри практики на Института при изслушването на деца, участници в правни процедури с признание от Агенцията по основни права на Европейската комисия
Добри практики на Института при изслушването на деца, участници в правни процедури с признание от Агенцията по основни права на Европейската комисия На 13 ноември 2015 г., по покана на зам. Министъра на правосъдието – г-ж Вергиния Мичева, пред представители на институциите на национално ниво – МП, МВР, МТСП и др. и граждански организации, г-жа Моника Гутиерес, представител на Агенцията по основни права на Европейската комисия /FRA/, представи резултатите от извършеното в 10 европейски страни – България, Хърватия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Полша, Румъния, Испания, и Великобритания, изследване „Правосъдие, съобразено с интересите на детето – перспективи и опитът на работещите с деца”. За целите на изследването FRA обобщава опита, впечатленията и гледните точки на професионалисти от 10 – те страни /полицаи, съдии, прокурори, социални работници, психолози/, участващи в наказателното и гражданското съдебно производство, както и преживяванията на децата, жертви или свидетели на престъпления, участвали в тези процедури. Изследването показва по категоричен начин, че когато децата се изслушват от обучени специалисти, когато има ясни процедури по изслушването, присъства само един обучен специалист, който ги изслушва и това става в подходящи специализирани помещения, децата се ползват по-добре от правата си, травмите от изслушването им са по-малко и те правят по-достоверни изявления. За целите на изследването са интервюирани и деца, които имат опит от участие в правни процедури, в ролята им на жертви или свидетели на престъпление. Децата споделят негативните си преживявания от многократните разпити, чувството, че възрастните не вярват на показанията им, тяхното объркване и тревожност от липсата на информация за това какво точно се случва с тях в процеса.  Въпреки, че изследването показва, че все още държавите – членки не изпълняват напълно задължението си да гарантират на децата правосъдие, съобразено с техните интереси, изследването представя и добри практики в някои от страните. За наша гордост, една от описаните добри практики представя усилията на ИСДП да въведе дружелюбно към детето, жертва или свидетел на престъпление, изслушване  при участието му в правни процедури – създаване на стандарти за разпит на дете, изграждане на специализирани стаи за изслушване на деца в 14 областни града в страната и изграждане на капацитет на мобилни екипи от психолози и социални работници за изслушване. Госпожа Гутиерес прояви искрен професионален интерес към опита на ИСДП и помоли представителят на Института да предостави по-детайлно практиката на форума в Министерство на правосъдието. Въпреки признанието на добрата практика от Европейската комисия и необходимостта България да транспонира във вътрешното си законодателство Директива 2012, не можем да отминем факта, че отговорните институции в България продължават да не разбират добре смисъла и значението на въвеждането на правосъдие, съобразено с интересите на детето и не използват наличните ресурси за щадящо изслушване.
Междуинституционално взаимодействие за подкрепа на деца жертви във Видин – резултати и предизвикателства
Междуинституционално взаимодействие за подкрепа на деца жертви във Видин – резултати и предизвикателства Анализ на прилагането на модела за интегриран подход при случаи на деца жертви на насилие или престъпление беше представен от д- р Надя Стойкова, Директор Програма „Деца и правосъдие – превенция на насилието“ на кръгла маса във Видин.  На събитието присъстваха представители на районните прокуратури и съдилища, Областна Дирекция на МВР, Дирекция Социално подпомагане и специалисти от КСУДС - Видин. Моделът прилага изискванията на Директива2012/29/ЕС  по отношение на правата на децата жертви. Пилотира се в съдебен район Видин от април 2015 г. и целта му е да посрещне специфичните нужди от защита, породени от изключителната уязвимост на тези деца към натиск, сплашване или отмъщение от страна на извършителя.  Интегрираният подход при случай на дете жертва предполага мултидисциплинарен екип и междуинституционално партньорство между социален работник и инспектор Детска Педагогическа Стая, дежурен разследващ полицай или полицай от охранителна полиция. Според спецификата на случая към тях се привличат медицинско лице и дежурен прокурор.  Координацията на действията на екипа за района се осъществява от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Видин. Работата по случая започва с първоначална оценка на риска за детето, която трябва да се направи възможно най-рано след подаване на сигнала. Тя определя и мерките, които предстоят, за да се осигури закрила, възстановяване и подкрепа на детето и неговото семейство. Практиката показва, че партньорството с полицията и прокуратурата е изключително важно, за да се намали до минимум рискът от повторно травмиране на детето.  Най – големите предпоставки за нарушаване на правата на пострадалите деца и рискът от тяхното виктимизиране остават в етапа на полицейска проверка и досъдебно производство. В съдебен район Видин бихме искали да разширим Координационния механизъм за взаимодействие при случай на насилие, включвайки в него като задължителен участник прокурор, който по сега действащия механизъм е алтернативен участник.   Въпреки общото разбиране за съобразяване с потребностите на децата и защитата на техните интереси, има трудности при взаимодействието на местно ниво, породени основно от липсата на единна процедура за междуинституционално взаимодействие при работата по случай на дете жертва, както и от различните срокове на действие при различните институции. Възможност за преодоляване на тези трудности може да бъде Протоколът за междуинституционално взаимодействие, чийто работен модел бе представен и обсъден на кръглата маса. Протоколът осигурява бърза и ясна координация между отделните институции за закрила и правораздаване, защита на правата на детето и ясно разпределение на професионалните роли и отговорности при всеки отделен случай.
Шанс навън - подкрепа за младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода
Шанс навън - подкрепа за младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода Институт по социални дейности и практики стартира интегрирана услуга за подкрепа на младежи, на възраст от 14 до 29 години, изтърпели наказание лишаване от свобода. Животът «след затвора», «навън» често посреща с липсата на работа или жилище, с невъзможност да се продължи образованието и с пълен отказ на обществото ни да приеме и даде втори шанс на осъдените. Пътят, който затворниците извървяват, често се определя от тях като по-лош от този «вътре» и отваря вратата към рецидив. Подкрепата в първите шест месеца е изключително важна за успешното адаптиране и възможностите за нова реализация, въпреки присъдата.   Какво включва интегрираната услуга? Правни консултации Първи стъпки «навън» – подкрепа за осигуряване на подслон и вещи от първа необходимост, помощ при осигуряване на документи, включване в курсове за професионална квалификация, подкрепа при кандидатстване за работа, възстановяване на контактите със семейството и близките, посредничество в срещи и др..; Психологическа подкрепа – младежите получават възможност за индивидуални консултации с психолог и включване в групови програми за личностно развитие, за повишаване на уменията за общуване, решаване на проблеми, намаляване на негативните последици от престоя в изолация и справяне с агресията; Подкрепа за млади и бъдещи родители на деца от 0 до 7 години: целта й е да намали негативния ефект от преживяната раздяла и да развие умения за добро родителстване.    Интегрираната услуга за подкрепа се оказва от екипи, които включват младежки социален работник, психолог и юрист. Предоставя се безплатно за срок до шест месеца в посочените градове и комплекси и центрове за социални услуги. Шумен, Комплекс за социални услуги за деца и семейства Видин, Комплекс за социални услуги за деца и семейства София, услугата е мобилна, повече информация може да бъде намерена в Центровете за обществена подкрепа.
93 новородени бебета намериха обич, дом и подкрепа при своите приемни родители за последните 4 години
93 новородени бебета намериха обич, дом и подкрепа при своите приемни родители за последните 4 години Развитието на приемната грижа за новородени бебета в Област Шумен започна през 2011 година.  Комплексът за социални услуги в Шумен, с подкрепата на  UNICEF - България организира информационна кампания. Дадохме й име - "За бебетата и нуждата им да бъдат обичани". Стартирахме поредица от инициативи, чрез които разказвахме на хората за нуждата на новородените бебета от обич, подкрепа и семейна грижа. Разказахме за приемната грижа и споделеното родителство, за смисъла, който има да обединим усилията си, за да дадем шанс на всяко дете в риск да расте в семейство. Изминаха 4 години от момента, в който за първи път настанихме новородено бебе в приемно семейство. От тогава до този момент беше предотвратено изоставянето в институция на 93 бебета, които по различни причини не остават със своите рождени родители. Партньорството на областно ниво направи възможно развитието на приемната грижа за новородени бебета в Област Шумен. Освен Отделите за закрила на детето, наши партньори са Община Шумен и Центъра за обществена подкрепа в Нови Пазар, Центъра за майчино и детско здраве към UNICEF  - България, МБАЛ - Шумен.   Първи родители Днес, екипът на Комплекса за социални услуги е развил професионални компетенции на 20 семейства, които уверено поемат грижа за новородени бебета и малки деца. Освен добрата грижа, те са готови във всеки един момент да дадат път на бебетата към новите им родители - осиновителските семейства, които така дълго очакват своите рожби. Приемните родители знаят, че са част от живота на бебето в най-важния момент - мигът след раждането и отдават обич и грижа, когато бебето има най-голяма нужда от това. Така то се учи да създава връзки, изгражда чувството си за значимост, поема по-уверено пътя към своята автономност. Това може да даде само едно семейство - добре подготвено да посрещне точно тази нужда.   Подкрепа за подкрепящите Организираната подкрепа на семействата е ключов момент в развитието на приемната грижа за новородени бебета. Приемните родители имат възможност във всеки един момент от денонощието да потърсят подкрепа от ключовия социален работник. В групата за взаимопомощ отваряме пространство за споделяне на радостта и трудностите в грижата. Привличаме външен експерт - детски психиатър, чрез който подкрепяме приемните родители,  на които е поверена грижата за бебета и деца с увреждания. Организираме супервизии, чрез които даваме обратна връзка на поставени трудности в нелекия процес на грижа за приемно дете. Заставаме до приемните семейства при срещата на бебето с рождените родители или осиновителски семейства. Осигурената семейна грижа в приемните семейства, даде възможно да се ускори и процеса на осиновяване и реинтеграция. Следваме  най-добрия интерес на децата и осигуряваме подкрепа за децата, родното семейство и осиновителите.
Среща на Съвета за подкрепа
Среща на Съвета за подкрепа Министерство на правосъдието в партньорство с Институт по социални дейности и практики организира Обществен съвет за подкрепа във връзка с преглед на ангажиментите на България по изпълнение на Директива 2012/29/ЕС относно минималните стандарти за защита и подкрепа на жертвите на престъпления, която влиза в сила за България от ноември 2015 г. Общественият съвет ще се състои на 21 октомври 2015 г. от 15.00 ч. в зала  205 в сградата на Министерство на правосъдието. Ще бъдат представени ангажиментите на страната за изпълнение по прилагането на Директива 2012/29/ЕС, както и актуалните дейности, които допринасят за тяхното изпълнение.  Институт по социални дейности и практики ще представи резултати от текущи и предстоящи проекти по въвеждане на изискванията на Директивата и възможности за страната ни да отговори на тези изисквания. Специално внимание ще се отдели на напредъка по прилагането на Директива 2012/29/ЕС, както и на предстоящите възможности за обучение на съдии, прокурори, представители на полицията, лекари и социални служби от всичките 28 областни съдебни райони по изискванията на Директивата за подкрепа на жертви на престъпления в рамките на проект "Правосъдие, адаптирано към детето – обучение на професионалистите за по-добро взаимодействие" (Justice befriends the child – training of practitioners for better cooperation).   На Съвета за подкрепа ще бъде представен проект „Повишаване компетенциите на пробационните служители”, договор № 93-00-237/ 27.04.2015 г., финансиран по Малката грантова схема BG 15 на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.”,   и напредъка в изпълнението му, като ще бъдат обсъдени и предстоящите проектни дейности. Покани за участие са отправени към представители и експерти от Държавна агенция за закрила на детето, Прокуратурата, Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанието”, Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Национална полиция”, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването, Академия на МВР, Национален институт по правосъдие, Агенция за социално подпомагане, УНИЦЕФ – България.    За правосъдие, адаптирано към потребностите на децата: Общественият съвет за подкрепа е дългогодишна инициатива на Институт по социални дейности и практики, която той осъществява в рамките на програма „Деца и правосъдие – превенция на насилието”.  Съветът обединява представители на Института, ДАЗД, АСП, МП, Академия на МВР, Институт по психология на МВР, МТСП, МЗ, МОН, УНИЦЕФ и др. в усилията им за развитие и прилагане на политики и практики, подкрепящи децата, участници в правни процедури. Сесиите му се организират няколко пъти в годината и откриват пространство за дискусия между различните професионалисти по представени от Института изследвания, препоръки, разработени стандарти и пр.