Събития

Национална конференция на българските НПО
Национална конференция на българските НПО На 28.05.2008 г. в зала 8 на НДК се проведе Национална конференция на българските НПО, организирана от консултантския екип към проект ФАР „Развитие на гражданското общество". Над 300 НПО, представители на държавни институтции, дарителски програми и корпоративни дарители, взеха участие и обсъдиха актуални въпроси, свързани с управлението на НПО, благотворителността, корпоративното дарителство като начин за финансиране на неправителствения сектор, правната уредба, касаеща НПО и техните дейности. Бяха представени и две изследвания: Национално представително социологическо проучване на нуждите на НПО, което показва, че 58 % от българските НПО са се представили по-добре през 2007 година, отколкото през 2006 година, 21 % са запазили равнището си и 21 % са отбелязали спад в развитието си, както и Изследване на възможностите за усъвършенстване на правната рамка, уреждаща дейността на НПО. Неправителственият сектор също така поиска държавата да осигури първоначалния капитал за създаване на Независим фонд за граждански инициативи. Ръководителят на екипа на европейските консултанти по проекта по програма ФАР на ЕС за развитие на гражданския сектор в България Пау Соланила, отбеляза важността на неправителствния сектор като каза, че "представителите на неправителствените организации са най-добрите посланици на България, които могат наистина да утвърдят и да разширят позициите и образа на България навсякъде по света". Институт по социални дейности и практики взе участие в конференцията като представи на организираното изложение 4 свои проекта по програма ФАР. По време на изложението посетителите имаха възможност да се запознаят със снимки и видео материали, свързан с проектите, както и с цялостната дейност на Института. Интерес към сдружението беше изявен от страна на редица предтсвители на присъстващите организации. Конференцията представлява най-големият форум на НПО за годината и нейна основна цел е да се превърне в ежегодна традиция.
 Първа за Пазарджик лаборатория за изследване на детето
Първа за Пазарджик лаборатория за изследване на детето "Какво ни казват юношите наричани делинквентни". На 20.05.2008г. в КСУДС се проведе първата за Пазарджик лаборатория за изследване на детето "Какво ни казват юношите наричани делинквентни". Това е един нов метод за професионална подкрепа на специалисти, работещи по проблеми на деца от всички институции. Целта на тази лаборатория, специализирана по проблемите на тинейджърите в училище ще бъде да подпомогне конкретната работа на професионалистите по отделни случаи, да повиши уменията им да разбират какво казват децата със своето асоциално или проблемно поведение, да повиши капацитета им  за работа. По този начин ще се стимулира и създаването на професионална среда в атмосфера на взаимопомощ и сътрудничество между всички заинтересовани страни, работещи с деца. На тази лаборатория беше представен случай, по който работят социални работници и психолог от КСУДС. На лабораторията бяха поканени: ОЗД Пазарджик; ОЗД Белово /те работят по представения случай/; МКБППМН Пазарджик; МКБППМН Белово; Областна пробационна служба; педагогически съветници; Кризисен център-Пазарджик и социални работници от Община Пазарджик.
Новини от КСУДС - Пазарджик 13.05.2008г.
Новини от КСУДС - Пазарджик 13.05.2008г. На 13.05.2008г. с Пресконференция успешно стратира кампанията по приемна грижа под мотото "Подари ми щастливо детство". Кампанията се организира от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик, като целта на кампанията е набиране на приемни родители, които да осигурят обич и подкрепа в семейна среда на институционализираните деца. По повод на това, КСУДС организира Ден на отворените врати, който ще се състои на 16.05.2008г. от 11.00ч. В този ден всички хора, които проявяват интерес към услугата приемна грижа могат да научат повече за нейната същност, видове и ред за кандидатстване като приемен родител. Успешно стартира втората група за родители, отглеждащи сами децата си. Тази група се сформира в отговор на нуждата от подкрепа на тази родители. Като успех се отчита заинтересоваността и посещенията от страна на бащите, тъй като до сега в групата са участвали само майки, отглеждащи сами децата си. На 08.05.2008г. стартира обучение за приемни родители, провеждано от социални работници от Комплекса. Участниците са заявили желанието си за професионални приемни родители.
Новини от КСУДС - Пазарджик 09.04.2008
Новини от КСУДС - Пазарджик 09.04.2008 На 09.04.2008г. стартира групата по „Училищна подкрепа". В груповата програма се включиха 7 деца – 6 деца клиенти на КСУДС и 1 дете като доброволен клиент. Групата по „Училищна подкрепа" се провежда всяка сряда от 14.00ч.   На 17.04.2008г. приключи груповата програма „Семейно планиране за деца в риск", където целевата група беше – деца настанени в Кризисен център гр. Пазарджик. В програмата се включиха 8 момичета. Успешно стартираха информационните срещи, които организира КСУДС по темите : · Трафик · Насилие · Агресия · Алкохол и наркотици. До момента са проведени 6 информационни срещи, като общия брой на децата присъствали в тях е около 200. Водещи на информацинните срещи са Гергана Спасова и Атанаска Мунджийска - социални работници от КСУДС. На 22.04.2008г. се проведе работна среща на тема : "Създаване на механизми за сътрудничество при работа с деца и техните родители от ромската общност", като участие взе целия екип на КСУДС. Поканени бяха лидерите на ромски фондации в гр. Пазарджик; лични лекари практикуващи в ромската махала; г-жа Забуртова - началник сектор "Социална политика" към Общината; пастори; учители от училищата в ромската махала и К. Антонова - акушерка, която бе партьор в груповата програма "Семейно планиране" в ромската общност. На 23.04.2008 г. се проведе работна среща между КСУДС и педагогическите съветници от училищата на територията на гр. Пазарджик. Целта на срещата бе да се изработи механизъм за сътрудничество между КСУДС и училищата на територията на гр. Пазарджик при работа с деца с асоциално поведение. На срещата присъстваха педагогически съветници и екипа на КСУДС.
Новини от КСУДС - Пазарджик 23.04.2009
Новини от КСУДС - Пазарджик 23.04.2009 През м. февруари 2009г. се проведе работна среща между Областна пробационна служба и Комплекса за социални услуги гр. Пазарджик. Поводът за срещата беше обсъждане на взаимодействието между двете институции по проекта на Международната организация по труда, свързан с полагането на неправомерен детски труд.На срещата присъстваха доц. Нели Петрова – Димитрова и Димитър Кацов от ИСДП гр. София. През м. февруари стартира трупа по „Училищна подкрепа" и ателие „Компютри" за деца, настанени в Кризисен център Пазарджик. На 11.02.2009г. стартира група по „Училищна подкрепа" в с. Черногорово. Групата е изнесена в НУ „Св. Св. Кирил и Методий", като в нея участват 15 деца от 1 до 4 клас. Извънучилищните занятия се провеждат веднъж седмично след учебните часове. През м. март стартира ателие по интереси в Прогимназия „Асен Златаров" с. Черноговоро. Участниците в ателието са 11 деца от 5 и 6 клас. Занятията се провеждат веднъж седмично, с цел повишаване мотивацията на децата, свързана с учебната дейност. През м. март стартираха две нови изнесени групи в ОУ „Отец Паисий" с. Огняново. Участниците са на възраст между 9 и 13 години. Занятията се провеждат веднъж седмично след учебните часове. Децата бяха насочени от Директора на училището. В групата по „Училищна подкрепа" са включени 14 деца, а в ателието по интереси – 10. На 14.03.2009г. се проведе работна среща във ВУИ „Ангел Узунов" гр. Ракитово. На срещата присъстваха пробационен инспектор от Велитград Величка Иванова, пробационен инспектор Тихомир Купенов от гр. Пазарджик, директора на ВУИ – г-н Янушев, Анатаска Мунджийска, Анета Маринова и Стайко Навущанов от КСУДС Пазарджик. Целта на срещата беше договаряне на група за социални умения и професионално ориентиране на младежи осъдени на пробация. Групата стартира на 16.04.2009г. като участници са 10 младежи, настанени във ВУИ. Те са насочени от Областна пробационна служба за включване в групови програми. Работните сесии се провеждат на територията на ВУИ Ракитово, един път седмично. През периода февруари – март 2009г. КСУДС организира и проведе 5 информационни срещи за младежи от училищата на територията на гр. Пазарджик по темите „Агресия" и „Трафик на хора". Тези срещи се провеждат в сградата на Комплекса, като общият брой на включилите се ученици е 78. На 11.02.2009г. се проведе работна среща между КСУДС гр. Пазарджик /сектор Услуги и подкрепа на семейството/ и Община Пазарджик – сектор РМЕГ. Целта на срещата беше изграждане на сътрудничество между двете звена за стартиране на групи по „Семейно планиране" в ромската общност. На срещата се взеха следните решения: 1. Групите за бъдат провеждани на територията на квартал „Изток", като Общината съдейства за осигуряване на зала и осъществяване на сбирките; 2. За сформиране на групите ще бъдат потърсени директорите на училищата „Св. Св. Кирил и Методий" и СОУ „Димитър Гачев". Това са училища, в които предимно учат деца от ромски произход и висок процент отпадащи ученици, поради особеностите на етноса. 3. Да бъде потърсено съдействие от РИО-Пазарджик за сформиране на тези групи. На 17.02.2009г. се проведе среща с г-жа Бойка Маринска – Директор на РИО, която ни съдейства за връзка с училищата. На 16.04.2009г. стартира група „Семейно планиране" в ромската общност. Работните сесии се провеждат един тъп седмично в зала към училище „Св. Св. Кирил и Методий" в ромския квартал „Изток". В груповата програма са включени 10 деца от 7 клас към училището.
Новини от ЦОП София
Новини от ЦОП София На 8 април в предаването „Часът на мама" по телевизия БТВ, в дискусия на тема "Приемна грижа" взеха учанстие Изпълителният директор на ИСДП д-р Надя Стойкова и Ръководителя на Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ "П.Р. Славйков" - София.   На 9 април социални работници от сектор „Услуги и подкрепа на семейството" участваха в Деня на отворените врати, който Фондация „Приятели 2006" с помощта на Фондация „Стъпка по стъпка" организираха, с акцент върху темата за Приемната грижа. На 8 и 9 април психологът на Центъра взе участие в семинар на тема „Съдебно изслушване на деца, жертви на насилие". Семинарът беше организиран със съдействието на Националния институт по правосъдие, Фондация ОАК и сдружение ИСДП. Темите на семинара бяха свързани с характеристиките на пост-травматичното стресово разстройство и справянето с трудности по време на разпит на деца, преживели насилие. Бяха обсъдени също детайли около създаването на „сини стаи" за изслушване на деца, жертви на насилие. Една от тези стая ще бъде поместена в Центъра към ДДЛРГ „П.Р.Славейков".
Комплексът за социални услуги започва срещи с кандидати за приемни родители
Комплексът за социални услуги започва срещи с кандидати за приемни родители Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен започва поредица от информационни срещи за желаещите да станат приемни родители.   На срещите социални работници от Комплекса и Отдела за закрила на детето ще отговарят на въпроси, свързани с видовете приемна грижа, подкрепата, която получават приемните родители и условията при които, кандидатите могат да сключат трудов договор за професионални приемни родители. Информационните срещи са насрочени за 10 и 24 април от 17 часа в зала 5 на Комплекса за социални услуги. На срещата ще бъде представен и филма „Доброволна любов”, реализиран от Института по социални дейности и практики, в рамките на проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”. Той пресъздава истинската история на първите приемните родители от Шумен и пътя, който са извървели за да станат приемно семейство.