Събития

Prof. Neli Petrova, SAPI représentera L’observatoire International De La Justice Juvénile (OIJJ) à la Conférence Sur Les Droits De L’enfant à Sofia
Prof. Neli Petrova, SAPI représentera L’observatoire International De La Justice Juvénile (OIJJ) à la Conférence Sur Les Droits De L’enfant à Sofia La nouvelle Stratégie du Conseil de l’Europe sur le droits de l‘enfant (2016-2021) sera lancée pour la première fois à la conférence du Conseil de l’Europe, les 5 et 6 avril à Sofia. La conférence internationale à haut niveau, intitulée « Atteindre les sommets pour les droits de l’enfant », réunira plus de 250 ministres, experts et représentants d’organisations non gouvernementales du monde entier. L’observatoire International de la Justice Juvénile (OIJJ) sera représenté à cet événement de haut niveau par Prof. Neli Petrova-Dimitrova, Présidente du Conseil d’Administration de l’Institut d’Activités et de Pratique sociales. L’observatoire International de la Justice Juvénile participe activement à l’élaboration d’une proposition de Stratégie, notamment la partie concernant la justice bienveillante envers l’enfant. La Stratégie (adoptée par le Comité des Ministres le 2 mars dernier) est mise au point par des hommes politiques et des experts des États membres ; elle prévoit la participation de toutes les parties intéressées, la prise еn considération du point de vue de la société civile et les enfants eux-mêmes. L’Institut d’Activités et de Pratique sociales est affilié de longue date à l’Observatoire International de la Justice Juvénile. Les deux dernières années, leurs efforts conjoints pour la mise en place d’une justice adaptée aux besoins des enfants trouvent leur expression directe dans le partenariat, au cours de la réalisation du Projet « Écouter l’enfant – une Justice bienveillante envers l’Enfant » (Listen to the Child – Justice befriends the Child), introduisant en Bulgarie l’approche multidisciplinaire dans l’audition des enfants victimes, la Méthodologie et le Cadre de l’évaluation personnalisée des enfants victimes.
Предстои Съвет на потребителите в Центровете за обществена подкрепа в София
Предстои Съвет на потребителите в Центровете за обществена подкрепа в София Съветът на потребители се провежда два пъти в годината в Центровете за обществена подкрепа на Институт по социални дейности и практики. Форматът допринася за по-добра координация на усилията на различните участници в процеса на предоставяне на социални услуги.  Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност,  сътрудничество и взаимодействие между отделните участници. В съвета участват деца и родители, ползващи или ползвали услугите на Центровете за обществена подкрепа в София - "Славейков" и "Надежда" и различни специалисти предоставящи социални услуги, партньори и бъдещи потенциални потребители на услугата.   Функциите на Съвета са свързани с това : Да осигури и приобщи участието на широк кръг представители, пряко ангажирани с благосъстоянието на децата в дейността по предоставяне на социални услуги; Да служи като форма на отворен диалог между отделните участници в процеса по предоставяне на социални услуги в общността; Да осигури условия за изразяване на мнения, становища, предложения по отношение на развитието и ефекта от социалните услуги за деца както и за обмен на информация; Да създаде подкрепяща мрежа за работата и участие в живота на Центровете.   Тази година приоритетно срещите на Съвета на потребителите ще се провеждат под мотото на темите за  "За детските права” и "Ролята на бащата”. Те са изведени от нуждите на клиентите на Центровете, както и от приоритетите през 2016 г. на Институт по социални дейности и практики за застъпничество и популяризиране на детските права и подкрепа на функцията и ролята на бащата в грижите за детето.        Датите за провеждане на срещите на Съвета през първото полугодие на 2016 са:   23 март 2016 г. | 18 часа - Център за обществена подкрепа "Славейков"     Тема: "Правата на детето в контекста на раздялата в семейството" Срещата ще бъде фокусирана върху ролята на родителя в живота на детето след раздяла в семейството. Родителят не е родител само когато семейството е цяло, но и дори когато настъпи раздяла, дори и когато бъде създадено ново семейство. Детето има право на грижовни и обичащи го родители, които го разбират и посрещат адекватно всяка негова нужда, за да се развива то пълноценно. Срещата цели да повдигне основни въпроси по темата и да провокира дискусия сред участниците, за да бъдат споделени както добри, така и лоши практики.     30 март 2016 г. | 18 ч. - Център за обществена подкрепа "Славейков"  Тема: "Това, което искам да ти кажа…" Чрез различни арт-техники на участниците ще бъде дадена възможност да изготвят по артистичен начин самостоятелно „послания” до своите деца. Посланието за значимостта на родителската роля е най-въздействащо, когато е споделено чрез истинските истории на хората.    22 април 2016 г. | 16 ч. - Център за обществена подкрепа "Надежда" Тема: "Важният си ти!" Участието на деца в съдебни процедури, наказателни или граждански, е тема, която родителите не познават, докато не се сблъскат с нея в реалността. В съвремения свят децата са по-уязвими, отколкото възрастните осъзнаваме, те често могат да станат жертва или свидетели на злоупотреба, насилие или престъпление. В трудните за тях периоди на израстване могат лесно да бъдат въвлечени в престъпление и да се озоват в ситуация на конфликт със закона. Всяко дете, което участва в правни процедури, без значение дали е свидетел, потърпевш или извършител, е защитено и има своите права, част от които са то да бъде информирано както за правата му, така и за етапите през които ще мине и ролята на различните специалисти, които ще срещне в съдопроизводството, да бъде изслушано в подходящо и комфортно за него помещение от подготвен за работа с деца специалист, да получи подкрепа. Да бъдат информирани и подготвени за този момент е част от отговорността на родителите в грижата им за безгрижното детство.    За допълнителна информация и контакт: Център за обществена подкрепа "Славейков" - София, ул. "Пиротска" 175 | тел.: 02/ 9204238 | имейл: [email protected] Център за обществена подкрепа "Надежда" - София, кв. "Надежда", ул. "Сава Филаретов" 23 | тел.: 02/9361026 | имейл: [email protected]  
L’évaluation personnalisée dans la justice pénale | Séminaires
L’évaluation personnalisée dans la justice pénale | Séminaires L’Institut d’Activités et de Pratique sociales va organiser une série de séminaires sur le thème « L’évaluation personnalisée dans la justice pénale » à Plovdiv, Veliko Tarnovo, Choumen, Bourgas et Sofia. Y sont invités à prendre part des juges et procureurs au niveau régional, des policiers enquêteurs, des représentants des Services régionaux de l’Exécution des peines, Directions régionales d’Assistance sociale, du Service de Prévention de la délinquance juvénile, des Inspections régionales de l’Éducation auprès du Ministère de l’Éducation et de la Science, des communes et ONG et des prestataires de services sociaux.     Dans le contexte des exigences de la Directives 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant, les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et de leur transposition dans la législation nationale bulgare, l’Institut d’Activités et de Pratique sociales organise des séminaires, destinés aux professionnels engagés dans la justice des mineurs.   Un panel intitulé « Le sens des peines alternatives et le rôle du rapport préliminaire pour une justice équitable » est prévu à l’agenda des séminaires à Plovdiv, Veliko Tarnovo et Bourgas, pour examiner l’importance du rapport préliminaire pour l’individualisation de la peine,  les possibilités d’utilisation des ressources de la communauté, tels les services sociaux et d’autres services de soutien, changement et emploi, pour enrichir les possibilités de mise en oeuvre de programmes d’action sociale sur le peine. Ce panel vise à enrichir l’information, améliorer la compréhension et sensibiliser les professionnels au sujet du sens de la peine de probation et des activités conjointes au nom d’une justice équitable.    Dates : Plovdiv :  24.03 | 25.03 | hôtel Leipzig, 70, boulevard Rouski Veliko Tarnovo : 30.03 | 31.03 Choumen : 30.03 | 31.03 Bourgas : 31.03 | 1.04 Sofia : 13.04   Les séminaires sont organisés dans le cadre du Projet « L’augmentation des compétences des agents de probation », bénéficiant du mécanisme de financement norvégien pour la période 2009-2014, Programme BG15, et du Projet « Écouter l’enfant – une Justice bienveillante envers l’Enfant » (Listen to the Child – Justice befriends the Child), JUST/2013/JPEN/AG/4601, financé par la Commission européenne. Les programmes des événements seront publiés après l’article.
Индивидуална оценка в наказателното правосъдие | Семинари
Индивидуална оценка в наказателното правосъдие | Семинари Институт по социални дейности и практики ще проведе поредица от семинари на тема: Индивидуална оценка в наказателното правосъдие в градовете Пловдив, Велико Търново, Шумен, Бургас и София. За участие са поканени съдии и прокурори на областно ниво, разследващи полицаи, представители на ОСИН, РДСП, ДСП, РИО на МОН, РЗИ, общини и неправителствени организации, доставчици на социални услуги.     Във връзка с изискванията на Директива 2012/29 на ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепа и защита на жертвите на престъпления и въвеждането им в българското законодателство, Институт по социални дейности и практики провежда семинарите, насочени към професионалисти, имащи отношение към правосъдието за деца.   В рамките на отделен панел: „Смисълът на алтернативните наказания, роля на предсъдебния доклад за справедливо правосъдие”, предвиден за семинарите в Пловдив, Велико Търново и Бургас, ще бъдат обсъдени значението на предсъдебния доклад за индивидуализиране на присъдата, възможностите за включване в него на ресурсите в общността, като социални и други услуги за подкрепа, промяна и заетост с цел увеличаване на възможностите за включване на програми за обществено въздействие в присъдата. Целта на този панел е да се повиши информираността, разбирането и чувствителността на професионалистите към смисълът на наказанието пробация и към съвместната работа в името на справедливо правосъдие.    Дати: Пловдив – 24.03 | 25.03 | хотел Лайпциг, бул. „Руски” №70 Велико Търново – 30.03 | 31.03 Шумен – 30.03 | 31.03 Бургас – 31.03 | 1.04 София – 13.04   Семинарите се провеждат във връзка с изпълнение на  проект „Повишаване на компетенциите на пробационните служители”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, Програма BG15 и проект „Чуй детето - става ли правосъдието приятелско към детето”, JUST/2013/JPEN/AG/4601, финансиран от Европейската комисия. Програмите за отделните събития се публикуват след статията.    
Дискусия: Готово ли е обществото ни да окаже подкрепа на младежите, изтърпели наказание лишаване от свобода?
Дискусия: Готово ли е обществото ни да окаже подкрепа на младежите, изтърпели наказание лишаване от свобода? Институт по социални дейности и практики в партньорство с фондация С.Е.Г.А. организират публична дискусия на тема: Готово ли е обществото ни да окаже подкрепа на младежите, изтърпели наказание лишаване от свобода?   Кога и къде? 23 март 2016 год., 14 ч. София, хотел „Даунтаун”, бул. „Васил Левски” №27 А Аудитория: За участие в дискусията са поканени представители на Министерство на Правосъдието, Агенция за социално подпомагане, ДАЗД, неправителствени организации и водещи национални експерти, които работят  по темата. Вход: Свободен, за предварителна регистрация и информация: Гергана Кирилова, Експерт Програми и проекти и организационна дейност, Институт по социални дейности и практики   Публичната дискусия ще бъде предшествана от Заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект Интегрирана услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода.
Съвет за подкрепа: за приятелско към децата правосъдие
Съвет за подкрепа: за приятелско към децата правосъдие Министерство на правосъдието в партньорство с Институт по социални дейности и практики организира Съвет подкрепа по изпълнение на Директива 2012/29/ЕС относно минималните стандарти за защита и подкрепа на жертвите на престъпления, която влeзе в сила за България през ноември 2015г. Събитието ще се състои на 17 февруари 2016 г. от 10.00 ч. в конферентна зала VENUS, бул. „Княз Александър Дондуков” №9 /вход откъм улица „Бачо Киро”/. Поканата е отправена към представители на МВР, Прокуратура, МОН, МЗ, ДАЗД, СДВРП, НИП, МТСП, АСП, Академия на МВР, ГД СНП и неправителствени организации.    Програма: Правосъдие и защита на правата на жертви на престъпления 10.15 – 11.30   Представяне на напредъка по прилагане на Директивата 2012/29/ЕС в България. Представяне на eвропейски модел за интегриран подход за защита на правата и подкрепа на деца, жертви на насилие. Прилагане на Директивата 2012/29/ЕС при възрастни, жертви на престъпление – предизвикателства и идеи. Анализ на ситуацията – данни от официалната статистика. Институт по социални дейности и практики   Правосъдие и иновативни услуги за правонарушители 11.30 – 12.00   Представяне на изследване за профила на пробационния служител, Институт по социални дейности и практики 12.00 – 12.30 Приключване на срещата     За правосъдие, адаптирано към потребностите на децата: Общественият съвет за подкрепа е дългогодишна инициатива на Институт по социални дейности и практики, която той осъществява в рамките на програма „Деца и правосъдие – превенция на насилието”.  Съветът обединява представители на Института, ДАЗД, АСП, МП, Академия на МВР, Институт по психология на МВР, МТСП, МЗ, МОН, УНИЦЕФ и др. в усилията им за развитие и прилагане на политики и практики, подкрепящи децата, участници в правни процедури. Сесиите му се организират няколко пъти в годината и откриват пространство за дискусия между различните професионалисти по представени от Института изследвания, препоръки, разработени стандарти и пр.
Опитът във Видин с деца жертви на насилие ще бъде представен в Румъния
Опитът във Видин с деца жертви на насилие ще бъде представен в Румъния Работата с деца, жертви на престъпление в контекста на изискванията на Директива 2012/29/ЕС  и споделяне на опита до момента от България, Франция, Италия са водещи теми на обучението, организирано от фондация FONPC, в Румъния, 9-12 февруари 2016 г. Целта на обучението е да повиши информираността и уменията на професионалистите в Румъния за прилагане на междуинституционален интегриран подход към децата, участващи в съдебни производства. Ще обхване мултидисциплинарен екип - 30 души, сред които социални работници от държавните отделите в областта за закрила на децата в Румъния, от социални услуги, полиция, прокуратура, съд, социален работник от болница, лекар.  След пилотния си формат моделът ще бъде мултиплициран в следващи 10 обучения, в които се очаква да бъдат включени още 200 специалисти от правосъдната, здравната, социалната и полицейската система в Румъния.  В Румъния Д-р Надя Стойкова, директор Програма "Деца и правосъдие. Превенция на насилието", ще представи опита от прилагането на Модела за индивидуална оценка на детето и Протокола за междуинституционално сътрудничество, които Институт по социални дейности и практики пилотира последната една година в област Видин.
Конференция:
Конференция: "Живот с присъда и след нея" Институт по социални дейности и практики в партньорство с фондация С.Е.Г.А. организират конференция на тема: „Живот с присъда и след нея”.  Целта на събитието е да се очертаят предизвикателствата пред подготовката на младежите, изтърпели наказание „Лишаване от свобода”, за живот на свобода, възможностите и трудностите във взаимодействието между различните отговорни за подкрепата им структури, потребностите от допълнителна подготовка на специалистите от различните организации, които работят с тази целева група.   Ще бъдат представени продукти, разработени от организаторите - наръчници и мултимедия, насочени както към професионалистите, работещи с младежи, лишени от свобода, така и към самите младежи. Професионалните компетенции на пробационните служители и професионализирането на тяхната работа ще бъдат фокус на втория панел на събитието. Доклад „Подбор, кариерно развитие и оценка на обучение на пробационните служители и ръководителите на пробационни служби в България” ще представи анализ на резултатите от направеното от Институт по социални дейности и практики проучване на компетенциите на действащите пробационни служители през 2015 г. Анализът стъпва на интервюта със служители от системата на ГДИН, включено изследване в действие на фокус група, както и  интервюта с осъдени на пробация и техни семейства, изследващи тяхното разбиране за ефективността на изпълнение на наказанието и отношенията с пробационните служители.   На конференцията са потвърдили участие представители на МП, МВР, Агенция за социално подпомагане, ДАЗД, НПО и водещи национални експерти, които работят  по темата.   Къде и кога: 12 февруари 2016 г.  София, хотел Будапеща   Аудитория: 50+ представители на институции и социален сектор, работещи с осъдени на лишаване от свобода и пробационни мерки   Вход: Свободен. За предварителна регистрация и информация - Институт по социални дейности и практики, 02-852 47 13    
Зона ЗаКрила отвори врати в КСУДС- Шумен
Зона ЗаКрила отвори врати в КСУДС- Шумен Третият за страната Детски център за закрила и застъпничество Зона ЗаКрила се създава с подкрепата на УНИЦЕФ – България и bTV и в партньорство с община Шумен. На официалната церемония, която се състоя в Комплекса в Шумен, присъстваха г-жа Мария Хесус Конде, представителят на УНИЦЕФ за България, заместник-областният управител г-жа Селиме Кърджалиева, заместник-кметът по социална политика и здравеопазване в община Шумен д-р Светлана Маркова, началникът на ОД на МВР г-н Ялчън Расим и г-жа Даринка Янкова, изпълнителен директор на Институт по социални дейности и практики. Зона ЗаКрила ще предоставя цялостна подкрепа на децата, жертви или свидетели на насилие и техните семейства  – от медицински преглед, през психологическа подкрепа, щадящо за децата изслушване, придружаване при участие в съдебни и административни процедури. Тук децата и семействата ще намерят защитена среда и подкрепа от всички специалисти, от които се нуждаят, през етапите на работа по техните случаи – от получаване на сигнала за преживяно насилие до възстановяване от травмата.  Откриването на Зона ЗаКрила в Шумен е естествено продължение на 10 годишната практика на Института в развитието на услуги, ориентирани към специфичните нужди на децата жертви на насилие.  „С особено внимание и загриженост сме обърнати към едни от най-уязвимите групи – децата, пострадали от насилие. Този център е възможност да доразвием практиките тук, стъпвайки на добрата основа, която Комплексът е създал” – заяви Даринка Янкова, изпълнителен директор на сдружението – „Ще се обърнем към всички деца, ще работим системно със всички семейства. Предизвикателството, пред което сме изправени сега, е да съберем междуинституционален екип около всяко дете и да работим с него от самото начало – сигнализирането - до приключване на съдебния процес и осигуряване на психотерапевтична подкрепа”.   Институт по социални дейности и практики благодари на УНИЦЕФ-България,  както и на bTV и ИКЕА, че ще допринесат нашата почти десетгодишна практика за подкрепа на децата жертви на насилие, за дружелюбно към децата правосъдие, отговарящи на техните права и най-добър интерес, да се развие на още по-високо ниво. Институт по социални дейности и практики благодари на Община Шумен, ДСП Шумен, РДСП Шумен, ОДВР Шумен, Окръжен съд и Окръжна прокуратура Шумен за дългогодишното сътрудничество, без което нямаше да има развита практика на разпити и изслушване в "сини стаи", "сини стаи" може би нямаше да има... Институт по социални дейности и практики благодари на екипа на КСУДС в гр. Шумен, който успешно разви и прилага интегриран подход към децата жертви на насилие, като им предоставя прием и информиране, индивидуална оценка, подслон, емоционална и социална подкрепа, подготовка и придружаване при участие в правни процедури, щадящи и професионални разпити/изслушвания. Разчитаме, че както и до сега, Комплексът  в Шумен, заедно с екипите на КСУДС - Видин и ЦОП „П.Славейков” София ще подкрепят новите Зона ЗаКрила в страната.