Събития

Съвет за подкрепа: за приятелско към децата правосъдие
Съвет за подкрепа: за приятелско към децата правосъдие Министерство на правосъдието в партньорство с Институт по социални дейности и практики организира Съвет подкрепа по изпълнение на Директива 2012/29/ЕС относно минималните стандарти за защита и подкрепа на жертвите на престъпления, която влeзе в сила за България през ноември 2015г. Събитието ще се състои на 17 февруари 2016 г. от 10.00 ч. в конферентна зала VENUS, бул. „Княз Александър Дондуков” №9 /вход откъм улица „Бачо Киро”/. Поканата е отправена към представители на МВР, Прокуратура, МОН, МЗ, ДАЗД, СДВРП, НИП, МТСП, АСП, Академия на МВР, ГД СНП и неправителствени организации.    Програма: Правосъдие и защита на правата на жертви на престъпления 10.15 – 11.30   Представяне на напредъка по прилагане на Директивата 2012/29/ЕС в България. Представяне на eвропейски модел за интегриран подход за защита на правата и подкрепа на деца, жертви на насилие. Прилагане на Директивата 2012/29/ЕС при възрастни, жертви на престъпление – предизвикателства и идеи. Анализ на ситуацията – данни от официалната статистика. Институт по социални дейности и практики   Правосъдие и иновативни услуги за правонарушители 11.30 – 12.00   Представяне на изследване за профила на пробационния служител, Институт по социални дейности и практики 12.00 – 12.30 Приключване на срещата     За правосъдие, адаптирано към потребностите на децата: Общественият съвет за подкрепа е дългогодишна инициатива на Институт по социални дейности и практики, която той осъществява в рамките на програма „Деца и правосъдие – превенция на насилието”.  Съветът обединява представители на Института, ДАЗД, АСП, МП, Академия на МВР, Институт по психология на МВР, МТСП, МЗ, МОН, УНИЦЕФ и др. в усилията им за развитие и прилагане на политики и практики, подкрепящи децата, участници в правни процедури. Сесиите му се организират няколко пъти в годината и откриват пространство за дискусия между различните професионалисти по представени от Института изследвания, препоръки, разработени стандарти и пр.
LE CONSEIL DE SOUTIEN: UNE JUSTICE BIENVEILLANTE ENVERS L’ENFANT
LE CONSEIL DE SOUTIEN: UNE JUSTICE BIENVEILLANTE ENVERS L’ENFANT Le Ministère de la Justice, en partenariat avec l’Institut d’activités et de pratiques sociales, organise une réunion du Conseil de soutien visant l’exécution de la Directive 2012/29/UE  établissant des normes minimales concernant le droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, en vigueur en Bulgarie à partir du mois de novembre 2015. L’événement aura lieu le 17 février 2016, à partir de 10 :00, dans la salle de conférences VENUS, 9, blvd. Kniaz Alexandar Dondoukov (entrée du côté de la rue Bacho Kiro). Y sont invités des représentants des institutions suivantes : le Ministère de l’Intérieur, le Parquet, le Ministère de l’Éducation et de la Science, le Ministère de la Santé, l’Agence nationale pour la protection de l’enfance, le département « Activités sociales et travail éducatif avec les délinquants", l’Institut national pour la Justice, Ministère du Travail et de la Politique sociale, l’Agence d’Assistance sociale, l’Académie du Ministère de l’Intérieur, la Direction générale de l’Exécution des peines et des organisations non gouvernementales.       Programme : La justice et la défense des droits des victimes de la criminalité 10h15 – 11h30   Présentation de l’état d’avancement en matière d’application de la Directive 2012/29/UE en Bulgarie. Présentation du modèle européen de l’approche intégrée pour la défense des droits et le soutien des enfants victimes de la criminalité. Application du la Directive 2012/29/UE dans les cas d’adultes victimes de la criminalité : défis et idées. Analyse de la situation : données statistiques officielles. Institut d’activités et de pratiques sociales  La justice et les services innovants pour les auteurs d’infractions 11h30 – 12h00   Présentation d’une étude du profil de l’agent de probation, Institut d’activités et de pratiques sociales. 12h00 – 12h30 Clôture de la réunion.     Pour une justice adaptée aux besoins des enfants : Le Conseil public de soutien еst une initiative de longue date de Institut d’activités et de pratiques sociales, dans le cadre du programme « Les enfants et la justice : prévention de la violence ». Le Conseil de soutien regroupe les efforts des représentants de l’Institut, l’Agence nationale pour la protection de l’enfance, l’Agence d’Assistance sociale, le Ministère de la Justice,  l’Académie du Ministère de l’Intérieur, l’Institut de psychologie auprès du Ministère de l’Intérieur, Ministère du Travail et de la Politique sociale, le Ministère de la Santé, le Ministère de l’Éducation et de la Science, l’UNICEF et autres, dans leurs efforts pour le développement et l’application des politiques et pratiques de soutien aux enfants impliqués dans des procédures judiciaires. Il se réunit plusieurs fois par an et offre la tribune à la discussion entre professionnels au sujet des études, recommandations, normes, etc. mises au point, présentés par l’Institut.
Подкрепата след наказанието: поглед от професионалисти за професионалисти
Подкрепата след наказанието: поглед от професионалисти за професионалисти Практики и опит в подкрепата на младежи, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, бяха споделени от Институт по социални дейности и практики, представители на Агенцията по социално подпомагане, пенитенциарни институции и неправителствени организации на конференцията „Живот с присъда и след нея”, организирана в София от Институт по социални дейности и практики в партньорство с фондация С.Е.Г.А. Събитието беше уважено от зам-министъра на МВР, г-н Цвятко Георгиев, който изказа увереност в бъдещите резултати при подхода, прилаган от Института - разработване на иновативни методи за подкрепа и прилагането им в социалната практика на услугите, които управлява и спрямо техните клиенти.   За младежите, лишени от свобода, това е интегрираната услуга за последваща подкрепа, която им се предоставя в първите шест месеца след напускане на затворената институция. Те я припознават като „шанс навън” – придружаване в първите им стъпки на свобода, съдействие за лични документи, настаняване, подход към трудова заетост и към образование. И още – правни консултации, психологическа подкрепа, укрепване на връзките със семейство и с приятелите. Услугата е доброволна – всеки може да се възползва от нея, стига да пожелае. Институт по социални дейности и практики я предоставя чрез Центровете за обществена подкрепа в София и Комплексите за услуги в Шумен и Видин. Работата на екипите стартира с информационни срещи с различни институции за представяне на интегрираната услуга, теренни обходи по кварталите, срещи в поправителен дом, затвори и затворнически общежития със служители и осъдени, индивидуални консултации и групова работа. 83-ма осъдени–клиенти на услугата, разработена мултиинституционална мрежа за сътрудничество по места, идентифицирани настоящи и нови ресурси в общността – това са част от резултатите от работа на Института през последните 7 месеца.   „Осъдените излизат с ясното съзнание, че не искат да се върнат обратно – споделят специалисти от екипа в Шумен – Навън се сблъскват с едно значително количество документи, често не разбират административните служители, които ползват професионален език”.  Тук идва ролята на придружаването от страна на социалния работник, към което „в началото подхождат недоверчиво”. „По-различното, несанкциониращото отношение, чувството свободно да обсъждаш трудностите и да излееш напрежението” – може би това са факторите, които променят нагласите и представата на осъдените за подкрепа – от финансова в началото към цялостна и психологическа в края на придружаването. Ако опитът на екипите на Института е различен спрямо случаите, които придружават, то предизвикателствата, с които се сблъскват в различните райони са близки: Стереотипите в общността, които допълнително маргинализират осъдените – шанс навън не е необходим, защото няма да се използва; подкрепата към точно тези лица, при реалната необходимост за подкрепа от страна на хора, които не са криминално проявени, е ненужна.   Невъзможност за включване в курсове за квалификация – голяма част от осъдените са без завършено основно образование, факт, който ги лишава от шанс да намерят законна, дори и нискоквалифицирана, работа. Основно предизвикателство пред осъдените в първите дни остава посрещането на базисните потребности: дрехи, дом, храна. Конференцията кръстоса различни практики и опит на специалистите, които могат да осигурят подкрепа след наказанието, илюстриращи тенденциите за избягване на корекционно-наказателния подход и към подкрепа за социалното вграждане на осъдените.     Случаят Бойчинови „Стремим се да превърнем Поправителния дом от място за изолация в място за подкрепа” – сподели г-жа Надя Цветкова, началник сектор СДВР – Бойчиновци. По време на престоя се отделя внимание на възможностите за образование, квалификация, подготовка за трудова заетост и личностно развитие на младежите. Така над 80% от момчетата там вече са преминали квалификационни курсове, които биха могли да им осигурят работа, след напускането на институцията. Полагат се усилия за развиване или възстановяване на отношенията със семействата им и за това, да се запази връзката с външния свят под една или друга форма. За последната една година в практика се превръщат срещите с техни връстници в Бойчиновци и Монтана, както и събития с културен и исторически характер. Оценката на нуждите и проблемните зони, върху които се работи по време на престоя, се изготвя съвместно с лишените от свобода. Това осигурява включване и възможност те сами да посочат грешките си, като ролята на социалния работник остава по-скоро придружаваща в този процес. Като полезен инструмент, подкрепящ работата, тя определи Картата за оценка на потребностите на осъдените и събирането на информация за детето от момента на постъпването в институцията, по време на целия престой и подготовката за напускане.  „Сътрудничеството с неправителствените организации по проекти, свързани със здравното образование и бъдещо интегриране е важно – заключи г-жа Цветкова – има интензифициране на срещите с Центровете за обществена подкрепа, които в София, Сливен и Монтана вече работят с насочени от дома младежи”.     Случаят Враца Структурите на Агенция по социално подпомагане „посрещат” осъдените в първите дни на свобода, като необходимостта от тяхната работа е очертана от проблемите на самите осъдени. Голяма част от тях не разполагат с валидни лични документи или изобщо не притежават такива. Г-жа Димитрийка Цанова, директор на Дирекция „Социално подпомагане” - Враца, сподели инициатива от затвора във Враца, която разрешава този проблем, макар и на локално ниво. Социалните работници от ДСП влизат в местата за задържане по предварителна справка, в която се посочват осъдените, на които предстои напускане на институцията.  Задачата им е да информират осъдения за това, което го очаква навън. Важна част от работата им е да го запознаят с документите и формулярите, с които ще се сблъска в още в първите си дни на свобода. При излизане, лицето получава лична карта и финансовата помощ чрез пощенски запис – така  предотвратяват първия сблъсък на осъдените със система, чиито език не разбират.   Осем пъти е по-ниска вероятността лицето, което е на свобода да се върне в затвора, ако е трудоостроено. Това сподели г-н Петър Василев, дългогодишен служител и бивш главен директор на Главна дирекция за изпълнение на наказанията при Министерство на правосъдието. Най-рискови, според него, за рецидив са първите 6 месеца след освобождаването – това е времето, в което подкрепата следва да бъде интензивна. В края на третата година след излизането от затвора 90% от тези, които са извършили престъпление, вече са взели своето решение – това е времето, в което рецидивът рязко намалява. След 5-тата година вероятността за рецидив от страна на осъдения е равна на вероятността един обикновен човек, който няма криминална биография, да извърши престъпление.   Случаят на г-н М.С - на свобода по Коледа Подкрепата след наказанието, която Институт по социални дейности и практики осигурява, обхваща най-рисковия период в живота на лишените от свобода. Тя ще продължи да бъде предлагана, както за непълнолетни извършители, така и за навършили 18 години, и след приключване на проекта, като част от социалните услуги в Центровете за обществена подкрепа в София и Комплексите за услуги в Шумен и Видин. Към услугата Институт по социални дейности разработва допълнителни ресурси - наръчник и мултимедия за професионалисти, които работят с осъдени, както и "Пътеводител" за осъдените, в който те ще намерят полезна информация за подготовката им за освобождаване, първите им стъпки на свобода, както и адреси и контакти на институции и организации, които могат да ги подкрепят „навън”.  
L’EXPÉRIENCE À VIDIN AVEC LES ENFANTS VICTIMES DE LA CRIMINALITÉ SERA PRÉSENTÉE EN ROUMANIE
L’EXPÉRIENCE À VIDIN AVEC LES ENFANTS VICTIMES DE LA CRIMINALITÉ SERA PRÉSENTÉE EN ROUMANIE Le travail avec les enfants victimes de la criminalité, dans le contexte des exigences de la Directive 2012/29/UЕ  et le partage de l’expérience acquise en Bulgarie, France et Italie sont les principaux thèmes examinés dans la formation, organisée par la fondation FONPC, en Roumanie (9-12 février 2016). L’objectif de cette formation : l’enrichissement de l’information et du savoir-faire des professionnels en Roumanie, en vue de l’application de l’approche intégrée interinstitutionnelle envers les enfants, dans le cadre de la procédure judiciaire. Cette formation sera destinée pour une équipe multidisciplinaire de 30 personnes, parmi lesquelles des représentants des services pour la protection de l’enfance en Roumanie, des services sociaux, de la police, du parquet, du tribunal, un travailleur social d’hôpital, un médecin.  À l’étape suivante, ce modèle sera multiplié dans dix stages de formation à l’intention de 200 experts de la justice, le santé, le système social et la police en Roumanie.  En Roumanie, Dr Nadia Stoykova, Directrice du Programme « Les enfants et la justice : prévention de la violence », présentera l’expérience en matière d’application du Modèle de l’évaluation personnalisée de l’enfant et le Protocole de coopération interinstitutionnelle que l’Institut d’activités et de pratiques sociales a piloté cette dernière année dans la région de  Vidin.
Опитът във Видин с деца жертви на насилие ще бъде представен в Румъния
Опитът във Видин с деца жертви на насилие ще бъде представен в Румъния Работата с деца, жертви на престъпление в контекста на изискванията на Директива 2012/29/ЕС  и споделяне на опита до момента от България, Франция, Италия са водещи теми на обучението, организирано от фондация FONPC, в Румъния, 9-12 февруари 2016 г. Целта на обучението е да повиши информираността и уменията на професионалистите в Румъния за прилагане на междуинституционален интегриран подход към децата, участващи в съдебни производства. Ще обхване мултидисциплинарен екип - 30 души, сред които социални работници от държавните отделите в областта за закрила на децата в Румъния, от социални услуги, полиция, прокуратура, съд, социален работник от болница, лекар.  След пилотния си формат моделът ще бъде мултиплициран в следващи 10 обучения, в които се очаква да бъдат включени още 200 специалисти от правосъдната, здравната, социалната и полицейската система в Румъния.  В Румъния Д-р Надя Стойкова, директор Програма "Деца и правосъдие. Превенция на насилието", ще представи опита от прилагането на Модела за индивидуална оценка на детето и Протокола за междуинституционално сътрудничество, които Институт по социални дейности и практики пилотира последната една година в област Видин.
SOUS LES PROJECTEURS : L’EXPÉRIENCE DANS L’APPLICATION DES EXIGENCES DE LA DIRECTIVE 2012/29/UE EN FRANCE, ITALIE, BULGARIЕ. NORMES MINIMALES POUR LES MAJEURS, VICTIMES DE LA CRIMINALITÉ.
SOUS LES PROJECTEURS : L’EXPÉRIENCE DANS L’APPLICATION DES EXIGENCES DE LA DIRECTIVE 2012/29/UE EN FRANCE, ITALIE, BULGARIЕ. NORMES MINIMALES POUR LES MAJEURS, VICTIMES DE LA CRIMINALITÉ. C’est pour la seconde fois, que la session du Conseil de soutien à une justice adaptée aux enfants est organisée conjointement par le Ministère de la Justice et de l’Institut d’activités et de pratiques sociales. A l’initiative ont pris part des représentants du Ministère de la Justice, l’Agence nationale pour la protection de l’enfance, la Direction générale de l’Exécution des peines, l’Institut national pour la Justice, le Ministère de l’Éducation et de la Science, l’Agence d’Assistance sociale,  la Cour suprême de cassation, Le Ministère de l’Intérieur, l’Académie du Ministère de l’Intérieur,  l’Institut d’activités et de pratiques sociales, l’UNICEF - Bulgarie et le Réseau national pour l’enfance (NNC).   La session s’est tenue quelques jours après un événement important : le Ministère de la Justice a soumis aux débats publics un paquet de propositions d’amendements au Code de procédure pénale (CPP), au Code pénal (CP) et à la Loi sur l’exécution des peines et la détention (LEPD), en vue de la transposition des exigences de la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant le droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Ces amendements sont appelés à garantir les droits des victimes de la criminalité, enfants ou adultes, à l’information, au soutien et à la protection dans le cadre de la procédure pénale.   Le projet de loi posera fermement la question de la synchronisation des réglementations juridiques nationales. Le Conseil de soutien a ouvert les débats professionnels sur des défis auxquels feront face les différents systèmes : justice, système social, police, santé et éducation. Mme Micheva, vice-ministre bulgare de la Justice, a dit que l’approche intégrée lors de la mise au point de l’évaluation personnalisée des victimes, enfants ou adultes, constitue un élément très important dans la pratique  à venir. L’évaluation indique les mesures spécifiques pour la protection des victimes, telles la tenue d’un seul interrogatoire (audition), dans une salle spécialement amenagée à cette fin, par une personne du même sexe et la prévention de tout contact entre la victime et l’auteur de l’infraction. L’Institut d’activités et de pratiques sociales  réalise un projet pilote : Modèle d’évaluation personnalisée des enfants victimes de la criminalité dans la région de Vidin, depuis peu de temps aussi par l’intermédiaire des Centres d’intercession et de soutien Zone de protection de deux autres villes  : Montana et Choumen. Depuis, plusieurs évaluations personnalisées ont été élaborées avec la participation de représentants de la police, des départements pour la protection de l’enfance, d’un procureur et des travailleurs sociaux du Centre de services, chargé de la coordination au sein de l’équipe multidisciplinaire et entre les différentes institutions. Au niveau local, dans les cas d’enfants victimes, la coopération entre les institutions est reflétée dans un Protocole d’interaction pour la garantie d’une réaction rapide en cas de crimes contre des enfants, permettant d’étendre le Mécanisme de coordination et de prévoir obligatoirement la participation d’un procureur.   Six États européens ont déjà transposé la Directive. L’expérience en France et en Italie, présentée par Dr Nadia Stoykova, Directrice du Programme « Les enfants et la justice : prévention de la violence » auprès de l’Institut, démontre que ces deux pays comptent sur ressources des systèmes existants, pour assurer le soutien et la protection nécessaires aux victimes de la criminalité au sens de la Directive.   « Il semble que les ressources que l’on peut utiliser pour les enfants sont plus claires : dans notre pays, on peut utiliser le système de protection, les prestateurs de services. Maintenant, il s’agit maintenant de voir comment on peut garantir les droits des victimes adultes », a dit Dr Stoykova.   L’Institut d’activités et de pratiques sociales a soumis une proposition de Paquet des normes minimales pour la garantie de ces droits. Ce paquet prévoit la participation active (financement et accréditation) de plusieurs institutions : le Ministère de la Justice, le Ministère du Travail et de la Politique sociale, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Santé et les autorités locales. Il comprend : L’information sur les droits des victimes de la criminalité ; L’évaluation personnalisée du cas ; Le soutien émotionnel ; La médiation pour des services universels, sociaux, de rétablissement ; Un paquet de services psychothérapeutiques.   Le développement de la capacité de travailler avec des victimes de la criminalité, enfants et adultes, s’inscrit dans le cadre de la professionnalisation des experts. Pendant les deux prochaines années, l’Institut d’activités et de pratiques sociales investira des ressources dans le cadre d’un projet financé par la Commission européenne. 980 professionnels : des juges, procureurs, policiers, travailleurs sociaux, psychologues, juristes, médecins, employés de la commune, suivront une formation sur la préparation d’évaluations personnalisées et l’interaction efficace entre les institutions dans le travail avec les victimes, enfants et adultes. Le résultat attendu: les 28 régions du pays seront munies d’équipes territoriales pour l’interaction et la coordination dans les cas d’enfants ou d’adultes victimes de la criminalité.
Конференция:
Конференция: "Живот с присъда и след нея" Институт по социални дейности и практики в партньорство с фондация С.Е.Г.А. организират конференция на тема: „Живот с присъда и след нея”.  Целта на събитието е да се очертаят предизвикателствата пред подготовката на младежите, изтърпели наказание „Лишаване от свобода”, за живот на свобода, възможностите и трудностите във взаимодействието между различните отговорни за подкрепата им структури, потребностите от допълнителна подготовка на специалистите от различните организации, които работят с тази целева група.   Ще бъдат представени продукти, разработени от организаторите - наръчници и мултимедия, насочени както към професионалистите, работещи с младежи, лишени от свобода, така и към самите младежи. Професионалните компетенции на пробационните служители и професионализирането на тяхната работа ще бъдат фокус на втория панел на събитието. Доклад „Подбор, кариерно развитие и оценка на обучение на пробационните служители и ръководителите на пробационни служби в България” ще представи анализ на резултатите от направеното от Институт по социални дейности и практики проучване на компетенциите на действащите пробационни служители през 2015 г. Анализът стъпва на интервюта със служители от системата на ГДИН, включено изследване в действие на фокус група, както и  интервюта с осъдени на пробация и техни семейства, изследващи тяхното разбиране за ефективността на изпълнение на наказанието и отношенията с пробационните служители.   На конференцията са потвърдили участие представители на МП, МВР, Агенция за социално подпомагане, ДАЗД, НПО и водещи национални експерти, които работят  по темата.   Къде и кога: 12 февруари 2016 г.  София, хотел Будапеща   Аудитория: 50+ представители на институции и социален сектор, работещи с осъдени на лишаване от свобода и пробационни мерки   Вход: Свободен. За предварителна регистрация и информация - Институт по социални дейности и практики, 02-852 47 13    
Зона ЗаКрила отвори врати в КСУДС- Шумен
Зона ЗаКрила отвори врати в КСУДС- Шумен Третият за страната Детски център за закрила и застъпничество Зона ЗаКрила се създава с подкрепата на УНИЦЕФ – България и bTV и в партньорство с община Шумен. На официалната церемония, която се състоя в Комплекса в Шумен, присъстваха г-жа Мария Хесус Конде, представителят на УНИЦЕФ за България, заместник-областният управител г-жа Селиме Кърджалиева, заместник-кметът по социална политика и здравеопазване в община Шумен д-р Светлана Маркова, началникът на ОД на МВР г-н Ялчън Расим и г-жа Даринка Янкова, изпълнителен директор на Институт по социални дейности и практики. Зона ЗаКрила ще предоставя цялостна подкрепа на децата, жертви или свидетели на насилие и техните семейства  – от медицински преглед, през психологическа подкрепа, щадящо за децата изслушване, придружаване при участие в съдебни и административни процедури. Тук децата и семействата ще намерят защитена среда и подкрепа от всички специалисти, от които се нуждаят, през етапите на работа по техните случаи – от получаване на сигнала за преживяно насилие до възстановяване от травмата.  Откриването на Зона ЗаКрила в Шумен е естествено продължение на 10 годишната практика на Института в развитието на услуги, ориентирани към специфичните нужди на децата жертви на насилие.  „С особено внимание и загриженост сме обърнати към едни от най-уязвимите групи – децата, пострадали от насилие. Този център е възможност да доразвием практиките тук, стъпвайки на добрата основа, която Комплексът е създал” – заяви Даринка Янкова, изпълнителен директор на сдружението – „Ще се обърнем към всички деца, ще работим системно със всички семейства. Предизвикателството, пред което сме изправени сега, е да съберем междуинституционален екип около всяко дете и да работим с него от самото начало – сигнализирането - до приключване на съдебния процес и осигуряване на психотерапевтична подкрепа”.   Институт по социални дейности и практики благодари на УНИЦЕФ-България,  както и на bTV и ИКЕА, че ще допринесат нашата почти десетгодишна практика за подкрепа на децата жертви на насилие, за дружелюбно към децата правосъдие, отговарящи на техните права и най-добър интерес, да се развие на още по-високо ниво. Институт по социални дейности и практики благодари на Община Шумен, ДСП Шумен, РДСП Шумен, ОДВР Шумен, Окръжен съд и Окръжна прокуратура Шумен за дългогодишното сътрудничество, без което нямаше да има развита практика на разпити и изслушване в "сини стаи", "сини стаи" може би нямаше да има... Институт по социални дейности и практики благодари на екипа на КСУДС в гр. Шумен, който успешно разви и прилага интегриран подход към децата жертви на насилие, като им предоставя прием и информиране, индивидуална оценка, подслон, емоционална и социална подкрепа, подготовка и придружаване при участие в правни процедури, щадящи и професионални разпити/изслушвания. Разчитаме, че както и до сега, Комплексът  в Шумен, заедно с екипите на КСУДС - Видин и ЦОП „П.Славейков” София ще подкрепят новите Зона ЗаКрила в страната.