Събития

Въвеждащо обучение по Резилианс, 24 – 25 февруари
Въвеждащо обучение по Резилианс, 24 – 25 февруари Участниците високо оцениха новия за тях подход като добър инструмент за превенция на  насилието и интервенция при по-тежки случаи от работата ни. Част от споделените мнения са, че работата с подход Резилианс и изобщо запознаването с него ни прави по-възприемчиви към  идеята да имаме доверие в устойчивостта на преживелите криза, а също така и към това да посрещнеш човек като цялостна личност, а не само през проблема, който го е довел до теб. Обучението ни даде възможност, мислейки през призмата на резилианса, да подложим един на друг  конкретни решения за конкретни, текущи казуси от практиката на всеки. Затвърди се убеждението ни, че подход Резилианс позволява място на среща и взаимна работа на всички "актьори" за мобилизиране ресурсите на средата. Срещата с колегите завърши в дух на споделена удовлетвореност от възможностите за бъдещи общи проекти и съвместни дейности. Благодарим им!
Работни семинари с международните консултанти – Stefan Vanistendael и Jeanne Meyer
Работни семинари с международните консултанти – Stefan Vanistendael и Jeanne Meyer От 30 ноември до 2 декември се проведоха 3  работни семинара  с международните консултанти - Stefan Vanistendael и Jeanne Meyer по проекта и различните екипи на проекта. Темата на семинара с обучителния екип беше посветена на превенция на насилието над деца и работа с деца преживели травма. Специално внимание беше отделено на подготовката на обучителната програма за училищните екипи. Работната група на местните координатори по проекта имаше възможност да обсъжда успехите и предизвикателствата на резилианса в общността. Представителите на три училища, които работят от октомври по превенция на насилието в контекста на резилианса  споделиха ентусиазма си, както от бързото включване на децата, така и от "отварянето" на училището към родителите. Консултантите дадоха насоки за дейности по превенция и споделиха детайли от работата с подхода от три училища в Холандия.   От Януари 2011 стартира работата на още две училища СОУ "Сава Доброплодни"- Шумен и ОУ "Проф. Батаклиев"- Пазарджик да приложат на практика подхода резилианс при осъществяване на училищни проекти, насочени към превенция на насилието над деца.
Международно Обучение
Международно Обучение "Въведение в резилианс" - Латвия, 25-28 май 2010г. През месец май в Латвия се проведоха две базови обучения на тема "Въведение в резилианс"с обучители д-р Надя Стойкова и Деяна Кюрчиева /ИСДП/. Първото обучение се проведе на 25-26 май на територията на дома за деца в гр. Желгава.  В него се включиха 15 участника - психолози, социални работници, педагози, медицински сестри, работещи в специализирани институции и центрове за деца. Второто обучение се проведе на 28 май в Центъра за работа с деца "Дардедзе", Рига. Участваха общо 19 души - представители на Държавния инспекторат за защита правата на децата в Латвия, социални работници, психолози и учители. По време на обучението бяха разгледани теми, свързани с подхода резилианс, факторите на резилианс и възможни начини за практическа работа с деца. Бяха използвани интерактивни методи, като работа в малки групи и работа по казуси от практиката на обучаемите в контекста на подхода резилианс. И двете обучения преминаха при висока активност от страна на участниците, които изразиха желание за участие в бъдещи обучения по резилианс.
Обучение в Стара Загора
Обучение в Стара Загора Началната училищна възраст е ключова в развитието на детето. Началният учител се разпознава като особено значима личност и това е предпоставка за мотовацията на детето, желанието му да ходи на уилище и да учи уроците си. Началният учител е в майчина роля спрямо детето и както сподели колега начален учител: "Децата често ме наричат мамо или госпожо." Решението, целева група на обучението в Стара Загора да бъдат именно началните учители, се свързва с гореизложената хипотеза. При самото обучение се доказа, че учителите имат особено силна емоциаонална връзка с учениците и се вълнуват от тяхното развитие и симптоми.   Обучението по резилианс в Стара Загора имаше главна задача да популяризира подхода резилианс с цел това да даде пространство за дискусия и професионална взаимопомощ между специалистите работещи с деца от начална училищна възраст. За периода до следващия - надграждащ модул от обучението, ще се събира група от специалистисти, която ще работи по метода на професионалната интевизия. Срещите ще се провеждат в Центъра за обществена подкрепа на бул. "Христо Ботев" 205, всеки втро вторник от месеца, от 18:00 до 19:30 часа.